Sopa de lletres. Quadern de lectura

SOPA DE LLETRES QUADERN DE LECTURA LECTOESCRIPTURA

SOPA DE LLETRES QUADERN DE LECTURA LECTOESCRIPTURA Edicions Bromera

O'ooo! A'aaa... Iiii! E$eee! Uuuu! 'o O 'a A i I $e E u U Z -S- VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR2 Edicions Bromera

Ou. U'aaa! Ai, 'ai! U'au, iaia! I'aio. Auuu! Ei, iaio! E'a, $ea, $ea. Ui, ui, ui. O$e, 'oe, 'oe, 'oe. Au, 'au, au. I'oa, ioae. H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG 3 Edicions Bromera

p P pi pu pa po pe ip up 'ap 'op $ep peu 'api P'au pou P$epa pupa pi papa pa popa P$ep pua upa upa pipí Piu, piu! Piiii! Z -S- VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR4 Edicions Bromera

P'apa, uuu! Au, iaio P$ep! Pupa! P$epa, pipí! P'a i 'ou. Ei, P'au! Upa, Epi! H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG 5 Edicions Bromera

m Mme mi ma mu mo im $em 'am um 'om mopa poma mim mama meua mapa Emma Mia mà M'aó $eme pam mòmia miop mou M$eu! Muu! Z -S- VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR6 Edicions Bromera

M'à. M'ama i papa. Em mou. Mia, mòmia 'o mim? M'apa, meu. I'aia Emma, 'a mi! H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG 7 Edicions Bromera

l L la le lu lo li $el il 'ol ul 'al mel molí lupa L'aia molí Amèlia 'oli 'aula $el L'ola la lila Eloi mula Alí L'a pala El poal Z -S- VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR8 Edicions Bromera

Amèlia pela $el pomelo. El polo, 'a L'aia 'o 'a Eloi? L'a mula 'al molí. Alí, mel 'al pa! L'a meua pala. El meu palau. H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG 9 Edicions Bromera

# S sa se si so su $e# 'a# 'o# i# u# sol sal sopa Espe mo# S'amuel suma pi# Ismael sí si# 'o# salami S$elma salsa Sss#! El# poal# Z -S- VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR10 Edicions Bromera

S'opem 'a la sala, S'ole? Sí. S'ale la sopa? P'osa mé# sal. S'opa 'a le# si#. A le# si#? Sí, Ismael. I S$elma? H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG 11 Edicions Bromera

t T te ti ta tu to 'at $et it 'ot ut maleta taula tulipa T'omà# set meta tela tele pota T'alia T$elma pati Tito pilota mut Tito té set pot#. T'alia té set. Z -S- VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR12 Edicions Bromera

L'a tia M'aite li posa pastí#. T'alia $està 'a la saleta. H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG T'asta $el pastí#, T'alia. T$é poma? Sí! P'oma i meleta. 13 Edicions Bromera

n N na nu no ni ne 'on $en un in 'an na# neu $ene N'atàlia neta una man# panet M'anel mona neula Elena pana Anna N$ela Niii-nooo, niii-nooo! N'o! Z -S- VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR14 Edicions Bromera

N'oemí pilota una nau. N$ela $està malalta. Antoni $é# pianista. Nil té una nina. Una nina Una mona Une# mone# Une# nine# H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Esto# són N'oemí, Antoni, N$ela i Nil. 15 Edicions Bromera

'd D 'do 'du 'di 'de 'da 'ad $ed id 'od ud 'dit 'dent 'didal teuladí Diana 'diadema muda 'dominó D'aniel 'do# 'dona Dèlia 'dau idea E'du Du-'du-'a, 'du-'du-'a! D$eu Z -S- VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç R -RR16 Edicions Bromera

L'a 'dona 'diu 'adeu. Diana té una 'diadema. D'amià té 'do# tie#: D$èlia i D'àlia. D$èlia $é# 'de D$énia i D'àlia $é# 'de D'aimú#. L$e# 'do# són 'dentiste#. H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG 17 Edicions Bromera

'c C 'cuc 'camisa 'camió 'copa $escola 'cacau $escala 'cuina 'cou pica Cosme 'cama 'col sac Cuca El 'colom pica un 'cuc. Cosme 'camina i 'canta. Z -S- VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç 'ca 'co 'cu R -RR18 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG P'aco $està 'cuinant. E# taca la 'camisa. Li 'cau un 'cacau 'a la pica. L'a 'coca 'de tomaca $està 'cuita! P'osa sal 'al 'cuscú#. T$é un suc 'de 'coco. 19 Edicions Bromera

'q Q mosquit $esquí# $etiqueta $equip $esquimal 'caqui Quico 'quilo P'asqüe# $esquelet 'qui Queta 'quimono T'òquio 'que L$e# 'oque# naden 'cap 'al 'camp. Z -S- VOCALSPML S TND B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç 'que 'qui R -RR20 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Quim $està 'al mercat. D$emana 'caqui# i tomaque#. Espanta le# mosque# pel 'camí. N'o 'queden 'quico#! Cap 'al 'quiosc! 21 Edicions Bromera

r R ra ri re ro ru 'or ur 'ar ir $er rei pera ratolí rosa mar 'arena riu Arnau redolí ràdio puré riure R'aquel mur 'carta Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç El pare i la mare 'dormen. Un robot 'amb un ram. 22 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Arnau i R'aül tornen 'a 'casa ràpid. El# pare# $escolten la ràdio. P'osen $el# monopatin# 'al pati. P'arlen 'd’un roure partit 'al 'costat 'del riu. Quin $ensurt per 'a tot#. 23 Edicions Bromera

'arri $erro 'orru urra irre torró 'carranc torre 'arrel 'arrò# 'carraca marró 'carro serra 'arrapar 'córrer 'corral morro T'orrent terra Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç El 'corral 'de R'amon. L'a terra $é# 'de 'color marró. rr RR 24 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG R'oc 'corria ràpid pel 'carrer. L$e# rose# $eren 'de 'color rosa. Duia 'a Rita torró i rose#. Rita le# 'olora i le# posa $en un pot marró. Li recorden $el# $estiu# 'a la serra. 25 Edicions Bromera

b B ba bo bu be bi $eb 'ab ub 'ob ib 'ambulància bota 'autobú# biberó 'corbata B$ernat bombó tambor $escarabat boca B'alma botó $embenar balena boina Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç B$erta bota 'alt. T'obie# $é# bomber. 26 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Em pose la bata i le# sabate#, però le# sabate# $estan brute#. P'orta sabó, B'alma! Quedaran tan bonique# 'com le# 'que té B$ernat. 27 Edicions Bromera

f F fi fo fu fe fa $ef 'af uf 'of if forqueta telèfon 'dofí fada $estufa funda R'afa fumeral foc S'ofia foto font far 'café falda Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç F'ani fa 'café 'al foc. F$erran porta bufanda. 28 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG F'àtima $està 'al sofà. i F$elip li porta fruita. Fina li fa fideu# E# fan una foto 'de família. A la nit faran una festa i tiraran 'confeti. 29 Edicions Bromera

v V ve vo vi vu va 'av $ev iv 'ov uv volant vestit 'oliva violí 'davantal vela nevera vaca 'avió V'oro verd V$era volcà vent 'cova Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç Eva porta visera. M'avi vol 'olive#. 30 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG D'avid i V$ero van 'al 'camp i veuen un voltor. V$ero no vol verdura. un 'dia 'que bufa $el vent. V'an 'a 'dinar 'a l’'ombra 'd’una 'olivera Una vaca ve 'a vore’l#. 31 Edicions Bromera

'ce 'ci 'cirera rinoceront bicicleta 'cinc 'cereal 'cera 'ciutat 'cel 'ciri 'concert Cèlia $encisam 'cent 'calcetí Ciril Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç Cento vol ser policia. Ciprià vol 'anar 'al 'cine. 'c C 32 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG A la piscina 'de Concentaina M$ercé fa natació i Vicenta l’'anima. E# posa pince# 'al na# M$ercé va 'a l’$estació 'amb sa tia Vicenta. i una 'cinta 'a la 'cintura. 33 Edicions Bromera

'ç Ç 'ça 'ço 'cu 'aç $eç iç uç 'oç puça $estruç $eriçó pinça 'calçotet forçuda 'alçar 'antifaç peça braç balança 'dolço# maça 'caçadora 'calça Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç M'arc $é# veloç. M'arçal $é# feliç. 34 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG S'anç toca la 'dolçaina Al març 'actuen 'a la plaça. L'a música $el# fa feliço# i $el públic #’'alça $emocionat. i Esperança 'canta 'cançon#. Cada u interpretarà una peça. 35 Edicions Bromera

ss SS 'assi $essa 'osse usso issu 'carabassa tassa pissarra 'cassola mosset bassal bossa nasso# bressol 'carasseta brossa 'cossiol pressa mussol bassa Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç T$essa $e# 'disfressa. B'otem 'al# bassal#. 36 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG V'anessa $é# pastissera. per 'a fer pastisso# i massapà. i T$essa se’l# menja 'a mosso#. T$é 'do# 'cabasso# 'de 'carabasse# Li’n 'dona 'do# trosso# 'a T$essa A L'assi no li toca re#. 37 Edicions Bromera

z Z zi za ze zo zu $ez 'az 'oz iz uz zebra 'colze zero 'catorze brunzit trapezi Alzira Z'oe $esbarzer 'alzina salze zona zeta zombi Zeu# Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç Z'oe $é# 'd’Alzira. L’$esbarzer i $el salze. 38 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Z$eu# é# trapezista D$emà 'actuen 'a F'anzara. 'amb 'catorze 'artiste# mé#. i Z'aida $é# 'amazona. Esmorzaran 'al 'circ 'a le# 'onze T'ot# són 'de la zona. 39 Edicions Bromera

s S $ese 'asa 'osi isa uso 'casa presó 'oasi brusa fesol besar R'osa 'cosí $espasa música tisore# Cèsar masia pésol# 'camisa Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç Una brusa rosa. Cèsar pinta una $espasa. 40 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Eliseu i T$eresa són 'cosin#. T$eresa vol 'disfressar-se A Eliseu, $en 'canvi, li fa peresa Plou i $estan 'a 'casa. i tria un vestit 'de marquesa. i posa música 'de pressa. 41 Edicions Bromera

h H hi ha he ho hu $eh 'ah ih 'oh uh hiena vehicle heroi ham huracà H'olanda hotel horari habitació hivern herba hipopòtam hospital hèlice helicòpter Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç L’hipopòtam #’'alimenta 'd’herba. L’habitació número huit. 42 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG H$elena ve 'd’H'olanda i veu 'a H$èctor pel 'carrer. H'ola, H$elena! A 'quina hora ha# 'arribat? H'ola, H$èctor! Ahir 'a le# huit. H'a# vist 'a Hilari? Hui no, però 'ahir sí. 43 Edicions Bromera

ll LL lli llu lle llo lla $ell 'all ill 'oll ull Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç llapi# 'conill 'orella llop palla 'abella Llúcia 'all 'cavall 'cullera llimera fulla llet llesca Llorenç V'ol# llet i una llesca 'de pa? L’'abella pica 'a Lluí#. 44 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Llum i Lluc 'queden 'dillun#. D$espré# 'de 'dinar paella, Lluc pinta un lleó $en un 'disc i Llum pinta un lloro. El# llancen fin# 'a la lluna. Ara 'qui $el# recollirà? 45 Edicions Bromera

ny NY nya nyo nye nyu nyi $eny 'any iny 'ony uny puny 'aranya bony nyu 'canya monyo piranya bany senyal bunyol 'cabanya 'any pinyó llenya 'castanya Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç El 'donyet trenca la pinyata. P$ela pinyon# i 'castanye#. 46 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Llúcia té si# 'any# Quan 'arriba l’$estiu, va 'a la vinya 'del iaio 'a passar le# vacance# 'allí. F'aran una 'cabanya 'amb llenya i $e# banyaran 'a la bassa. i viu 'a Bunyol 'amb la família. Oh! S’ha 'oblidat $el banyador! 47 Edicions Bromera

'g G Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç formiga bigot llengua 'goma 'ganivet 'aigua 'agost 'guant 'cangur tortuga G'onçal 'gat llagostí 'gavina 'agulla El niu 'de la 'cigonya. G'abriel $é# 'guàrdia 'de seguretat. 'ga 'go 'gu 48 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG À'gata $é# 'amiga 'de M'arga. Hui plou i han 'agafat paraigua. P'orten 'guant#, mànega llarga i una 'gorra 'groga. T'ambé, le# bote# 'd’'aigua. Quine# 'gane# 'que siga 'agost! 49 Edicions Bromera

'gu GU 'gue 'gui 'guitarra $espagueti botiguer 'anguila joguet formigue# 'guinda pigue# foguera 'guia 'guerra hamburguesa 'àguila figuera 'guepard Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç El 'guepard $é# veloç. L'a botiguera té pigue#. 50 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Guillem i À'gueda han 'anat 'al mareny. Quin# $esguit#! Ara tenen 'gana i 'agarren figue# 'de la figuera. D'onen le# pell# 'al# 'aneguet#. S$embla una 'guerra 'd’'aigua! 51 Edicions Bromera

'güiro ungüent paraigüer pingüí paraigüe# llengüeta $egüe# 'aigüe# llengüe# $enagüe# 'aigüera piragüi#ta Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç El# paraigüe# són 'de 'color#. P'osa ungüent 'a la ferida. 'gü GÜ 'güe 'güi 52 Edicions Bromera

Titaigüe# H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Guillem i À'gueda passen $el 'dia 'a Titaigüe#. El piragüista $el# $ensenya 'a remar. Quine# 'aigüe# tan frede#! F'an piragüisme tot $el matí. L$e# piragüe# volten i 'cauen 'a l’'aigua. Al# pingüin# $el# 'agradarien! 53 Edicions Bromera

pijama joia julivert tija jugador rajola majestat jersei jaqueta juliol penjador juny J'aume 'dijou# 'ajudar Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç J'osep juga 'amb $el joguet. P$enja la jaqueta $en $el penjador. j J ja jo ju je 54 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG J'ordi 'anirà 'a judo 'al juny. Si puja 'de nivell, tindrà $el 'cinturó taronja. Al juliol hi haurà un 'campionat. J'ana l’'ajudarà 'al principi. S’$entrenarà tot# $el# 'dijou#. J'aume, l’$entrenador, ja li ho ha 'dit. 55 Edicions Bromera

'gerani 'genoll 'albergina 'gesmiler 'àgil 'argila G$erard $esponge# 'afegir 'gegant 'gepa 'grange# 'angina Gisela 'girafa Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç El 'gesmiler #’ha fet 'gegant. L'a 'girafa $é# 'àgil. 'g G 'ge 'gi 56 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Gina la 'geganta té molta set. P'osarà 'aigua i 'gel $en un 'gerro! Ara ja pot pujar 'a la muntanya, El 'got se li 'queda menut. I 'afegirà une# taronge# tallade#. $encara 'que li faça mal $el 'genoll. 57 Edicions Bromera

rellotge 'corretja formatge jutge paratge viatjar platja llotja mitjanit fetge jutjar pitjor 'desitjat salvatge 'desitjó# Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç L'a jutgessa $està 'al jutjat. Hui fa bon 'oratge. tg TG tj TJ tja tjo tju tge tgi 58 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG El patge viatjarà 'diumenge. Anirà 'amb un 'carruatge pero no necessita massa $equipatge. T$é un missatge per 'al# rei#. 'que 'guarda $en un 'garatge. Travessarà paisatge# salvatge#, 59 Edicions Bromera

'caixa X$ènia maduixa $eixida reixa bruixa boix flaix Aleix 'cuixa Xixona 'créixer podrix 'aixeta X'àtiva Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç El bruixot pentina la bruixa. L'a brúixola $està $en $el 'calaix. xa xe xi xo xu $eix 'aix uix 'oix x X ix IX 60 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG X'avi 'obri l’'aixeta L$e# 'compartix 'amb X$ènia Eixiran 'a 'comprar-ne mé# i renta le# maduixe#. i 'deixen la 'caixa buida. 'a la fruiteria 'de baix. 61 Edicions Bromera

planxa xiulet 'carxofa xocar punxa xarrar xocolate xòfer panxa 'anxova xandall xoriç xiclet 'orxata xampinyó Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç Una xica 'amb xandall. S'oparem 'carxofe# i xampinyon#. xa xe xi xo xu x X 62 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG El P'anxo li diu 'al Pinxo: I $el Pinxo li diu 'al P'anxo: Punxa’m, però 'a la panxa no. V'ol# 'que $et punxe 'amb un punxó? Ara, sense punxar-te, 'di#-ho tu. 63 Edicions Bromera

motxilla fletxa pitxer 'caputxa 'cotxe 'clòtxina butxaca 'capritx fitxa $empatx 'cartutx brotxa metxa 'despatx 'catxerulo Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç J'ordi pinta 'amb la brotxa. G$emma $encén la metxa. tx TX txa txe txi txo txu 'atx itx utx $etx 'otx 64 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Txema puja 'al tren. E# menja un sandvitx 'de salsitxó 'que porta $en la motxilla. i tornarà 'amb $el 'cotxe 'd’Arantxa. Li 'agrada $el txucutxú 'que fa. A la nit ballarà txa-txa-txa 65 Edicions Bromera

$estoig maig 'desig torneig solfeig passeig busseig mareig 'goteig sorteig 'assaig $enuig faig safareig regateig Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç L’'assaig 'de solfeig. El millor regateig. ig IG 'aig uig $eig 'oig 66 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG B'orja ha $eixit 'a fer un passeig. i seure 'a l’'ombra 'd’un faig. i li ha $entrat un mareig. V'ol 'arribar 'dalt 'del puig El sol 'de maig pega fort A la vesprada no 'anirà 'a solfeig. 67 Edicions Bromera

ukulele kart viking frànkfurt judoka kebab $eureka karaoke Kíev K'aila kungfu karate K'àtia Kilian sudoku Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç Anika fa karate. Olek i K'atrina són 'de Kíev. k K ka ke ki ko ku 'ak uk ik $ek 'ok 68 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Kílian i K'àtia 'celebren l’'aniversari. Kílian tria una 'disfressa 'de Frankenstein. Hi haurà també un karaoke. Conduiran kart# i $e# 'disfressaran. I K'àtia, una 'de vikinga. I K'aila, una 'amiga, tocarà l’ukulele. 69 Edicions Bromera

wifi kiwi windsurf waterpolo web W$endy taiwané# taekwondo Will W'anda brownie hawaiana wok T'aiwan wasabi Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç L'a meua fruita preferida $és $el kiwi. El kiwi també $é# un 'animal. w W wa we wi wo wu 'aw uw iw $ew 'ow 70 Edicions Bromera

Taiwan H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG W$endy W'atson $é# hawaiana Will va vindre 'de W'ashington. H'an reservat un hotel pel web i fa windsurf 'amb William Brown. H'an 'anat 'a T'aiwan 'a un 'campionat. 'que 'oferia wifi 'grati#. 71 Edicions Bromera

boxeig saxòfon taxi boxejar $explicar 'oxigen $excavadora $excursió text $explorar $extinció flexo Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç É# una boxejadora $extraordinària. Extingim $el foc 'amb l’$extintor. xa xe xi xo xu 'ax ux ix $ex 'ox x X 72 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Àlex $é# un $explorador $expert. i $en# $explicarà tot $el 'que sap. 'a un museu sobre 'galàxie# i 'coneixerem 'com #’extingixen le# $estrele#. Diumenge farem una $excursió D$espré# 'anirem $en taxi 73 Edicions Bromera

libèl·lula 'col·legi 'goril·la pol·len pel·lícula il·luminar pupil·la 'ombrel·la tranquil·la 'al·lèrgia intel·ligent varicel·la Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç Tinc una 'col·lecció 'de 'cromo#. Pinta un 'dibuix 'amb 'aquarel·le#. l·la l·le l·li l·lo l·lu 'al·l ul·l il·l $el·l 'ol·l l·l L·L 74 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG Camil·la va 'a 'classe il·lusionada. i treballa molt la 'cal·ligrafia. i $é# intel·ligent i $espavilada. Pinta paisatge# 'amb 'aquarel·le# S$empre 'col·labora 'amb $el# 'altre# Al 'col·legi la volen moltíssim. 75 Edicions Bromera

pr PR pre pri pro pru pra prismàtic# pruna premi prova prop 'aspre professora presó prou prim 'compra Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç El príncep i la princesa tenien una promesa: 'quan $el# nispro# 'del nisprer principal no $estigueren 'aspre#, #’'avisarien. P$erò $el rei va prohibir 'que $el# tastaren. Prompte, $el# 'do# van 'dir prou i 'anaren 'al prat. Allí hi havia nisprer#, prunere# i 'algun# xiprer#. El rei havia 'd’'aprendre 'a 'compartir! 76 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG pl PL pla ple plu plo pli plàtan ploma planeta planxa ple 'ample replà plorar Plutó 'complir pluja El pare planxa, la mare buida $el rentaplat# i jo regue le# plante# 'del balcó. Òmplic un platet 'amb llavorete# i $el pardalet menja fin# 'que $està ple. H'a 'començat 'a ploure i un pardalet #’ha banyat le# plome#. Ai, la pluja! 77 Edicions Bromera

br BR bra bro bri bre bru 'arbre llebre bruixa llibre zebra Brauli brúixola 'abric 'cabra bressol brotxa Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç S'abrina sent $el timbre 'de 'casa i va 'a 'obrir la porta. É# Brauli! E# fan una 'gran 'abraçada. Observaran le# branque# a l’'ombra i berenaran bresquille#. S'abrina 'agafa l’'abric i $el# 'do# ixen 'a passejar. S$euran 'davall 'd’un 'arbre i llegiran llibre#. 78 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG bl BL ble bli bla blu blo blede# biblioteca $estable moble 'amable 'cable poble blat blau blanc bloc Blai $é# mag. Hui #’ha posat la 'camisa blava perquè té funció. Li sembla 'que Blai $é# un mag increïble i li 'demana una foto. Que 'amable, Blai! Blanca $estarà $entre $el públic. Li $encanta la màgia! 79 Edicions Bromera

'cr CR 'cru 'cre 'cri 'cro 'cra 'creïlla 'croqueta 'crinera 'crema 'cromo 'creure 'crani $escriptor 'cru 'crear secret Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç Cristina i Lucrècia #’han 'conegut $en un 'creuer $este $estiu. H'an menjat 'crep# sense sucre i han 'canviat 'cromo#. Creuen 'que seran molt bone# 'amigue#! H'an visitat $el 'cràter 'd’un volcà i han vist un 'alacrà per primera vegada. 80 Edicions Bromera

dibuix H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG 'cl CL 'clu 'cla 'cle 'cli 'clo 'clau bicicleta 'cercle xiclet teclat 'classe 'clarinet muscle 'clauer 'clavell 'closca L'a 'classe ha fet un taller 'de 'classificar fem. Ara Clara ja té 'clar 'que ha 'd’'anar 'amb bicicleta 'a 'classe 'de 'clarinet. D$espré#, han muntat 'clauer# 'amb material# reciclat#. 81 Edicions Bromera

'gr GR 'gra 'gro 'gru 'gre 'gri 'grill 'grangera tigre 'granja 'gració# 'cigró 'grua 'agranar 'grapar 'gràcie# negre Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç Greta retalla fotografie# 'de tigre# i 'granote#, i le# 'grapa $en una 'cartolina 'groga. Greta ha 'decidit 'que vol ser fotògrafa 'quan siga 'gran. T'ambé retalla un magraner. Que 'gració#! S$egur 'que li 'agrada 'a la iaia. 82 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG 'gl GL 'glu 'glo 'gle 'gla 'gli 'globu# iglú regle ungla rogle 'angle jungla 'anglé# senglar 'glaçó 'glop El triangle 'de la 'classe 'de música s’ha trencat i Glòria intenta 'arreglar-lo. D$e l’$esglai li ha $entrat xanglot. Ai! Quin mal! S’ha partit l’ungla 'amb un 'del# 'angle# 'del triangle. 83 Edicions Bromera

fr FR fra fre fro fri fru fruita 'cofre 'disfressa front fregir Àfrica fresc refresc safrà frunzir 'calfred Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç Alfred i Fran juguen 'a frontó i hui #’$enfronten 'a un 'altre $equip. I si 'demanen un refresc? D$espré#, berenaran fruita i 'aniran 'al parc si no fa fred. 84 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG fl FL fle flo flu fla fli flamenc flotador fletxa flor flac flauta unflar flam floricol flama fluix T'òfol i Flàvia són músic#. Flàvia toca la flauta i T'òfol, $el flautí. S'a mare, Flora, $é# 'cuinera i fa un# flam# 'de formatge formidable#. S'on pare, Flavi, té una floristeria 'on ven tota 'classe 'de flor#. 85 Edicions Bromera

tr TR tra tru tro tre tri tractor tresor trompa $estruç tricicle truita $entrepà trineu mestre tro 'àrbitre Z -S- VOCALSPML S TND R -RR- B F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -SS- C Ç CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç Trini toca $el trombó i la trompeta. I $é# $entrenadora 'de futbol. I $el# 'quatre tenen por 'de traque#, tronade# i son# $estrident#. Viu 'amb $el# seu# 'quatre 'gosso#: Silvestre, Cleòpatra, P$etra i Tritó. 86 Edicions Bromera

H K W X L·L LL NY X IX TRAVADES GU GGA GO GU GUE GUI GÜE GÜI J TJ/TG GGE GI X TX -IG 'dr DR 'dro 'dre 'dri 'dra 'dru 'drac vidriera 'quadre 'cendra vidriola 'dron pedra 'ordre lladruc 'aladroc lladre Andreu neteja $el# vidre# 'de 'casa 'amb un 'drap. El# vol 'deixar ben net# perquè 'divendre# se’n va 'de viatge. H'a tret 'diner# 'de la vidriola per 'a 'anar-se’n 'a E'gipte. Allí #’$entretindrà veient 'cocodril# i 'dromedari#. 87 Edicions Bromera

El quadern de lectura Sopa de lletres és una obra col·lectiva elaborada per l’equip humà següent: Redacció Raquel Sanchis, Bàrbara Lacuesta i David Morell Direcció editorial Bernat Bataller i Sandra Capsir Disseny de continguts, revisió didàctica i coordinació editorial David Morell Coordinació digital Teresa Gregori Correcció lingüística Andrea Bella, Sonia Camarasa i Pau Sanchis Coordinació tècnica Xavier Tortosa Infografia i maquetació Carles Barrios, Eva Bueno, Jorge Collado i Laura Giménez Direcció d’art Carles Barrios Il·lustracions Adobe Stock Fotografies Arxiu Bromera Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’esta publicació per qualsevol mitjà o procediment, siga electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editorial. Qualsevol infracció d’esta advertència estarà sotmesa a les sancions que establix la llei. © Edicions Bromera Av. dels Areners, 25 - 46600 Alzira www.bromera.com - bromera@bromera.com Imprimix: PSG 1a edició: maig, 2024 ISBN: 978-84-1358-660-1 DL: V-1756-2024 Edicions Bromera

SOPA DE LLETRES QUADERN DE LECTURA www.bromera.com @bromera Edicions Bromera @Bromera @bromeraed

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=