Caragol. Taller de lletra lligada

cA aG

caragol Edicions Bromera

El quadern Caragol. Taller de lletra lligada és una obra col·lectiva elaborada per l’equip humà següent: Redacció Departament Didàctic de Bromera Direcció editorial Bernat Bataller i Sandra Capsir Coordinació editorial David Morell Coordinació digital Teresa Gregori Correcció lingüística Andrea Bella, Sonia Camarasa, Bàrbara Lacuesta, Pau Sanchis i Raquel Sanchis Coordinació tècnica Xavier Tortosa Infografia i maquetació Carles Barrios, Eva Bueno, Jorge Collado i Laura Giménez Direcció d’art Carles Barrios Il·lustracions Cristina Duran Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’esta publicació per qualsevol mitjà o procediment, siga electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editorial. Qualsevol infracció d’esta advertència estarà sotmesa a les sancions que establix la llei. © Edicions Bromera Av. dels Areners, 25 - 46600 Alzira www.bromera.com - bromera@bromera.com Imprimeix: Setiset 1a edició: maig, 2024 ISBN: 978-84-1358-658-8 DL: V-1805-2024 Edicions Bromera

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES JUSTIFICACIÓ DEL MÈTODE El quadern Caragol, que ara presentem, és un mètode de preescriptura, i no un simple recull d’exercicis grafomotors dedicats a estimular i exercitar la coordinació oculomanual. Este quadern proposa l’exercitació dels elements gràfics bàsics que componen l’escriptura, i incorpora les aportacions de J. Pérez Orts per a l’aprenentatge, a partir dels moviments bàsics de l’escriptura, a grups d’alumnes amb necessitats especials. Caragol és un instrument pràctic que pretén previndre i superar gran part de les dificultats i patologies que presenten hui en dia molts xiquets quan aprenen a escriure, i que preocupen famílies i educadors. Si el procés d’aprenentatge es fa bé de bon començament –i si se seguixen amb metodologia i ordre els passos requerits– els xiquets arribaran a posseir una lletra excel·lent sense necessitat de fer exercicis cal·ligràfics pròpiament dits. Per contra, constatem sovint que, si no s’ha tingut l’atenció necessària, una vegada adquirits els mals hàbits és ben difícil corregir-los, per això la importància d’un bon treball sistemàtic de preescriptura i la necessitat d’un mètode com este. Edicions Bromera

OBJECTIUS L’execució dels exercicis que presentem permetrà, als alumnes d’Educació Infantil i de primer de Primària, arribar a realitzar tots els elements formals constitutius de l’escriptura anomenada lligada. Les activitats d’este quadern constituïxen un pas previ per a qualsevol mètode de lectoescriptura (sintètic, analític o mixt) perquè busquen la percepció de les formes i la destresa en la reproducció mecànica dels grafismes bàsics. El mètode en què es basa Caragol facilita l’execució posterior de les grafies modèliques de l’escriptura, evita disgrafies inútils i proporciona una bona cal·ligrafia: 'a b 'c 'ç 'd $e f 'g h i j k l m n 'o p 'q r # t u v w x y z Aquestes grafies, que propugnen la major part dels mètodes de lectoescriptura: 1. Tenen enllaços inicial i final, per a facilitar l’enganxament de les lletres que formen la unitat formal i de significat, que és la paraula. 2. Han sigut especialment dissenyades per a afavorir una correcta discriminació visual i per a previndre possibles dislèxies o disgrafies. 3. Són senzilles, sense complicacions afegides. 4. Permeten l’execució amb garanties quant a llegibilitat, bellesa, eficàcia i rapidesa. 5. Es fan, la majoria, amb un sol traçat, i per tant, permeten escriure les paraules d’una tirada. Quan hi ha elements accessoris (puntets, accents, ratlletes horitzontals de la t i la qu), es fan en finalitzar la paraula, per a no trencar-ne la unitat durant l’execució. Els components bàsics (unitats grafomotores elementals) d’estes lletres, els anomenem grafismes bàsics i són el que es pretén exercitar al llarg del quadern. Edicions Bromera

FONAMENTS TEÒRICS Caragol és un mètode pràctic sorgit de l’experiència i el treball quotidià a les aules, dins de la llarga tradició d’aprenentatge basada en l’assaig/error - assaig/èxit. Coincidix amb els pressupòsits teòrics que inspiren qualsevol orientació pedagògica que tinga en compte el xiquet i el principi d’anar d’allò més senzill a allò més complex. S’hi ha perseguit sempre, com a punt final, l’assaig/èxit que reforce les emocions positives de cara al fet escriptor. El quadern Caragol no forma un mètode maduratiu; el procés maduratiu té les seues parts dins de les més diverses tècniques pedagògiques. Es tracta, senzillament, d’un mètode instrumental que aspira al pragmatisme més auster. PASSOS PREVIS Per a una utilització correcta dels exercicis que presentem, caldrà treballar amb anterioritat i simultàniament aspectes tals com el ritme, la lateralització, la psicomotricitat, l’orientació espacial, la coordinació visomotora… és a dir, tot el que és lògic i habitual en una classe d’Educació Infantil. Per exemple, convé que, abans de realitzar un grafisme, aquest es treballe amb el cos, en terra, amb el dit, amb equilibris, sobre serradures, a la pissarra… Edicions Bromera

AUTOMATITZACIÓ I HÀBITS Hi ha una homogeneïtat en la presentació de les fitxes del quadern Caragol. Amb això es busca arribar ben prompte a l’automatització i a la individualització per tal que, quan un alumne tinga davant una fitxa, sàpia ràpidament què fer, com fer-ho i per on començar. Ara bé, és imprescindible vigilar l’execució dels grafismes mentre s’efectuen, i corregir, si és el cas, els primers exercicis, a fi d’assegurar l’adquisició dels hàbits correctes per part del xiquet o la xiqueta: a) D ireccionalitat adequada del grafisme: normalment, de dalt a baix o d’esquerra a dreta. La direcció està indicada per fletxes. b) D ireccionalitat adequada en la pàgina: és important que el xiquet aprenga els hàbits lectoescriptors bàsics: començar de dalt a baix i d’esquerra a dreta. Amb esta finalitat, hi ha, en cada plana, una referència (una fletxa roja) al costat del grafisme pel qual s’ha de començar. És important no passar de línia fins que no s’haja acabat l’anterior. c) R espectar la pauta, ja que proporciona als xiquets una referència cabdal per a l’orientació espacial. Les línies de pauta són el punt d’inici o d’acabament de molts grafismes, permeten la distribució adequada de l’espai i faciliten la uniformitat en la grandària de les lletres. El xiquet ha de ser conscient que tots els grafismes –i posteriorment, també les lletres– toquen la línia de dalt i la de baix (i a vegades, una tercera). d) C ada grafisme es fa d’un sol traç, sense alçar el llapis del paper. Quan hi ha grafismes units, s’han de traçar com si es tractara d’una sola grafia: tot d’una, sense alçar el llapis del paper. Estos grafismes múltiples són els precursors formals de les paraules. Edicions Bromera

ALGUNS SUGGERIMENTS És important supervisar l’execució dels primers fulls fins que el xiquet assolisca seguretat i automatisme, i també vigilar la introducció de grafismes nous o especialment difícils. Si l’exercici es fa a classe, és recomanable: a) E mprar un so per a anunciar el començament de cada grafisme i per a unificar-ne l’execució; així el mestre o la mestra pot supervisar millor. b) U sar regles mnemotècniques, per exemple, «pugem, fem marxa arrere, fem la volta, tanquem el cercle, baixem i fem el ganxet». El llapis emprat ha de ser de grafit blanet, per a facilitar el treball dels xiquets i les xiquetes. A criteri del tutor o la tutora, pot utilitzar-se, també, un color (del tipus plàstic) per a resseguir els traçats. Al llarg del mètode, cada nou moviment es repetix en funció de la dificultat. Si per a determinats alumnes amb dificultats grafomotores això no fora suficient, caldria que repetiren alguna de les fitxes. Els dibuixos grans són perquè els xiquets puguen acolorir-los i facilitar, així, l’exercitació dels traçats, el control en la frenada, la sensibilitat cromàtica… Finalment, només ens queda desitjar que estos exercicis puguen ser-vos tan útils com ho han sigut entre els nostres alumnes. Edicions Bromera

Edicions Bromera

CARAGOL 7 Fes camins amb colors diferents sense tocar les papallones i pinta les que no estan acolorides. Comença per la fletxa roja. 9 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix i completa. 10 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Lola no vol banyar-se. Dibuixa la pluja i pinta el paraigua, el ratolí i els núvols. 11 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Relaciona i pinta. 12 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Decora les bufandes i pinta-les. 13 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Ajuda el gos a trobar l’os i pinta. 14 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Pinta el dibuix i dibuixa l’aigua de l’arruixadora de Pere. Comença per la fletxa roja. 15 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix i completa. 16 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Dibuixa i pinta el paisatge. 17 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Dibuixa i pinta els regals. 18 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Ajuda el mico a trobar el seu berenar. 19 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix i completa. 20 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Dibuixa les ales als ànecs i pinta’ls. 7 Repassa i completa. 21 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa les muntanyes i pinta el dibuix. Si vols, pots dibuixar el sol o la lluna. 7 Repassa i completa. 22 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Laura ha tancat el paraigua perquè ja no plou. Repassa el mànec i pinta el dibuix. 7 Repassa i completa. 23 Edicions Bromera

CARAGOL 7 El iaio de David camina amb gaiato. Repassa’l i pinta el dibuix. 7 Repassa i completa. 24 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 Hui està una miqueta núvol. Dibuixa les parts que falten i pinta el cel. 25 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Dibuixa els pètals de les flors i pinta-les. Pinta també la jardinera. 26 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 Quin dia de platja! Repassa els volants dels para-sols i pinta el paisatge. 27 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 28 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 Esta granota és molt saltadora. Dibuixa els salts i pinta el dibuix. 29 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 30 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Santi i Marta s’esguiten en la piscina. Repassa, pinta i dibuixa el sol en el cel. 7 Repassa i completa. 31 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 El pollet acaba de nàixer, i encara no se li veu l’ala. Repassa-la i pinta. 32 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 33 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 Estos peixos semblen coets! Repassa’ls i dibuixa’n uns altres de semblants. 34 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 Repassa les escates de la closca de la tortuga i pinta-les de colors divertits. 35 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 El transatlàntic navega per l’oceà. Repassa les finestres, perquè els passatgers puguen vore el paisatge, i pinta el dibuix. 36 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 37 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 Laura canta molt bé. Repassa el cable del micròfon per a poder escoltar-la i pinta-la. 38 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 Repassa els traços del quadre i pinta l’escena. 39 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 Repassa el fum que fa esta màquina de tren tan antiga i pinta el paisatge. 40 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 La muntanya russa és molt divertida! Repassa els girs que ha de fer la vagoneta. 41 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 En la festa de Pau, la casa està molt bonica. Repassa i pinta els adornaments de la garlanda. 42 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 La fada Pesolet vol fer un encanteri, però no li acaba d’eixir bé. Ajuda-la repassant els puntejats i pintant el dibuix. 43 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 L’avioneta vola fent dibuixos en el cel. Repassa’ls. 44 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 Quina festa tan divertida! Repassa les serpentines amb llapis de colors i pinta. 45 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 7 Núria és una gran gimnasta. Pinta-la i repassa els dibuixos que fa amb la cinta. 46 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix i completa. 47 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix i completa. 48 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix i completa. 49 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix i completa. 50 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix i completa. 51 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix i completa. 52 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix i completa. 53 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Pinta el vaixell i repassa les ones. 54 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa els globus i pinta’ls de colors. 55 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix, completa i pinta. 56 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa les figues de la figuera i pinta-la. 57 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix i completa. 58 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Dibuixa els caragols de llana d’estes ovelles i pinta-les. 59 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 60 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Plou molt! Dibuixa les gotes que falten i pinta els núvols. 61 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Resseguix i completa. 62 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Ajuda els globus a aterrar dibuixant els sacs que fan de pes. Pinta el dibuix. 63 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 64 Edicions Bromera

CARAGOL 7 T’agrada el parc? Repassa el tobogan i l’engrunsadora i pinta. 65 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 66 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 67 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Els gatets han desfet el cabdell! Repassa els caps solts i pinta l’escena. 68 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Pau i Lliris s’han disfressat per Carnestoltes. Repassa els adornaments dels seus vestits i pinta’ls. 69 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 70 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Fes com el pilot i marca el recorregut que ha fet l’avió. 71 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 72 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 73 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Paula i Toni descansen amb les esquenes recolzades. Repassa i pinta. 74 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 75 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Descobrix, repassant el puntejat, què ha escrit la mestra en la pissarra. 76 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 77 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Què creus que ha escrit la mestra ara? Repassa i ho endevinaràs. 78 Edicions Bromera

CARAGOL 7 Repassa i completa. 79 Edicions Bromera

Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=