Balena. Taller de majúscules

Ba Na Taller de MAJÚSCULES

BALENA Edicions Bromera

El quadern Balena. Taller de majúscules és una obra col·lectiva elaborada per l’equip humà següent: Redacció Departament Didàctic de Bromera Direcció editorial Bernat Bataller i Sandra Capsir Coordinació editorial David Morell Coordinació digital Teresa Gregori Correcció lingüística Andrea Bella, Sonia Camarasa, Bàrbara Lacuesta, Pau Sanchis i Raquel Sanchis Coordinació tècnica Xavier Tortosa Infografia i maquetació Carles Barrios, Eva Bueno, Jorge Collado i Laura Giménez Direcció d’art Carles Barrios Il·lustracions Antoni G. Valledor Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’esta publicació per qualsevol mitjà o procediment, siga electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editorial. Qualsevol infracció d’esta advertència estarà sotmesa a les sancions que establix la llei. © Edicions Bromera Av. dels Areners, 25 - 46600 Alzira www.bromera.com - bromera@bromera.com Imprimeix: Setiset 1a edició: juny, 2024 ISBN: 978-84-1358-657-1 DL: V-1804-2024 Edicions Bromera

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES JUSTIFICACIÓ DEL MÈTODE Durant les primeres etapes de l’escolarització, el treball de la psicomotricitat fina encara es troba en procés de perfeccionament. En esta fase, un dels objectius principals de l’escola és ensenyar a llegir i a escriure, i la utilitat de les majúscules en l’aprenentatge primerenc de l’escriptura, més fàcils d’executar que la tradicional cal·ligrafia lligada, està demostrada. Per a donar resposta a esta necessitat naix BALENA. TALLER DE MAJÚSCULES, un mètode de preescriptura dedicat a estimular i exercitar la coordinació oculomanual, i també un recull d’exercicis que tenen com a objectiu iniciar els xiquets i les xiquetes en l’escriptura i la lectura a partir de les lletres majúscules. És, a més, un instrument pràctic que busca facilitar les destreses necessàries per a començar a fer els traçats de les lletres majúscules. BALENA pretén incidir en la importància d’un bon treball sistemàtic de preescriptura, a partir dels grafismes bàsics que formen les diferents lletres capitals. Edicions Bromera

El quadern es basa en una metodologia lògica i ordenada. La distribució i cadència de grafismes, lletres i paraules s’ha dut a terme considerant-ne la dificultat d’execució. A més, oferix homogeneïtat en la presentació de les fitxes i les claus gràfiques per a arribar a l’automatització i a una certa autonomia de treball. També proposa il·lustracions de perfils gruixuts, per a acolorir i ajudar a exercitar el traç, el control en la frenada i la sensibilitat cromàtica. BALENA treballa grafismes d’una manera senzilla, sense complicacions afegides, i al final del procés facilita l’execució de l’alfabet de les majúscules amb garanties d’eficàcia quant a llegibilitat i rapidesa. OBJECTIUS L’execució dels exercicis que presentem permetrà als alumnes arribar a la realització dels elements formals constitutius de l’escriptura en majúscules. A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tot i això, hem de tindre en compte que es tracta d’un pas previ a l’adquisició de les destreses grafomotores necessàries per a abordar la preescriptura de l’alfabet de lletres lligades. Este alfabet cal·ligràfic requerix un entrenament diferent que Bromera desenvolupa en el quadern Caragol. Taller de lletra lligada. Edicions Bromera

FONAMENTS TEÒRICS BALENA.TALLER DE MAJÚSCULES és un mètode pràctic que partix de la tradició d’aprenentatge basada en l’assaig/error - assaig/èxit i coincidix amb els pressupòsits teòrics que inspiren qualsevol orientació pedagògica que tinga en compte el xiquet i el principi d’anar d’allò més senzill a allò més complex. S’hi ha perseguit sempre, com a punt final, l’assaig/èxit que reforce les emocions positives de cara a l’escriptura. El quadern no forma un mètode maduratiu; el procés maduratiu té les seues parts dins de les més diverses tècniques pedagògiques. Es tracta, senzillament, d’un mètode instrumental i pragmàtic. PASSOS PREVIS Per a una utilització correcta dels exercicis que presentem, caldrà treballar amb anterioritat i simultàniament aspectes com ara el ritme, la lateralitat, la psicomotricitat, l’orientació espacial, la coordinació visomotora…, és a dir, tot allò que és lògic i habitual en una classe d’Educació Infantil. Per exemple, convé que, abans de fer un grafisme, el treballem amb el cos, en terra, amb el dit, amb equilibris, sobre serradures, a la pissarra… Edicions Bromera

AUTOMATITZACIÓ I HÀBITS Hi ha una homogeneïtat en la presentació de les fitxes del quadern BALENA. Amb això es busca arribar ben prompte a l’automatització i a la individualització per tal que, quan un alumne tinga davant una fitxa, sàpia ràpidament què fer, com fer-ho i per on començar. Ara bé, és imprescindible vigilar l’execució dels grafismes mentre s’efectuen, i corregir, si és el cas, els primers exercicis, a fi d’assegurar que els xiquets adquirisquen els hàbits correctes: a) D ireccionalitat adequada del grafisme: normalment, de dalt a baix o d’esquerra a dreta. La direcció està indicada per fletxes. b) D ireccionalitat adequada en la pàgina: és important que el xiquet aprenga els hàbits lectoescriptors bàsics, com ara començar de dalt a baix i d’esquerra a dreta. Amb esta finalitat, hi ha una referència (una fletxa roja) al costat del grafisme pel qual s’ha de començar. És important no passar de línia fins que no s’haja acabat l’anterior. c) R especte de la pauta, ja que proporciona als xiquets una referència cabdal per a l’orientació espacial. Les línies de pauta són el punt d’inici o d’acabament de molts grafismes, permeten la distribució adequada de l’espai i faciliten la uniformitat en la grandària de les lletres. El xiquet ha de ser conscient que tots els grafismes –i posteriorment, també les lletres– toquen la línia de dalt i la de baix (i, a vegades, una de tercera). Edicions Bromera

ALGUNS SUGGERIMENTS És important supervisar l’execució dels primers fulls fins que el xiquet assolisca seguretat i automatisme, i també vigilar la introducció de grafismes nous. Si l’exercici es fa a classe, és recomanable emprar un so per a anunciar el començament de cada grafisme i per a unificar-ne l’execució; així el mestre o la mestra pot supervisar millor. El llapis emprat ha de ser de grafit blanet, per a facilitar el treball dels xiquets i les xiquetes. A criteri del tutor o la tutora, pot utilitzar-se, també, un color (del tipus plàstic) per a resseguir els traçats. Al llarg del mètode, cada nou moviment es repetix en funció de la dificultat. Si per a determinats alumnes amb dificultats grafomotores això no fora suficient, caldria que repetiren alguna de les fitxes. Edicions Bromera

Edicions Bromera

BAlENA 7 DIBUIXA LES TIGES DE LES FLORS I PINTA-LES. 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 9 Edicions Bromera

BAlENA 7 DIBUIXA EL CAMÍ DELS PARDALETS AL NIU. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 10 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 11 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 12 Edicions Bromera

BAlENA 7 AJUDA ELS CUCS A TROBAR LES POMES I PINTA EL DIBUIX. 13 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 14 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 15 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 16 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA, RESOL EL LABERINT I COMPLETA. 17 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 18 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 19 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 20 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 21 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 22 Edicions Bromera

BAlENA 7 DIBUIXA I PINTA L’ESTAMPAT DELS VESTITS DE LAIA. 23 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 24 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 25 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 26 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 27 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 28 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 29 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 30 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA ROJA. 31 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. 32 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. 33 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. 34 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. 35 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. 36 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. 37 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. 38 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. 39 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. 40 Edicions Bromera

BAlENA 7 REPASSA I COMPLETA. 41 Edicions Bromera

BAlENA 7 JOAN S’HA FET MAL. PINTA, REPASSA I COMPLETA. 42 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA, REPASSA I COMPLETA. 43 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL PA I COMPLETA. 44 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL POU I COMPLETA. 45 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL PI I COMPLETA. 46 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA LA MÀ I COMPLETA. 47 Edicions Bromera

BAlENA 7 ESCRIU EL QUE PENSA LA VACA, PINTA I COMPLETA. 48 Edicions Bromera

BAlENA 7 ESCRIU EL QUE PENSA L'OVELLA, PINTA I COMPLETA. 49 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA LA VIA DEL TREN I COMPLETA. 50 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL PEU I COMPLETA. 51 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL PÈL I COMPLETA. 52 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL CUC I COMPLETA. 53 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL DIT I COMPLETA. 54 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL BOU I COMPLETA. 55 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL SUC I COMPLETA. 56 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL FOC I COMPLETA. 57 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL SOL I COMPLETA. 58 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL DOS I COMPLETA. 59 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL DAU I COMPLETA. 60 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL CAU I COMPLETA. 61 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL POT DE MEL I COMPLETA. 62 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL FUM I COMPLETA. 63 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA LA MAR I COMPLETA. 64 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL COR I COMPLETA. 65 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL GOS I COMPLETA. 66 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA L'ENTRADA DEL ZOO I COMPLETA. 67 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA LA PALA I COMPLETA. 68 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA LA BOLA I COMPLETA. 69 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA LA NINA I COMPLETA. 70 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA LA PERA I COMPLETA. 71 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA LA MONA I COMPLETA. 72 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA LA COVA I COMPLETA. 73 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL TAXI I COMPLETA. 74 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA LES PLANTES DE L'HORT I COMPLETA. 75 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA EL XIQUET, QUE TÉ UN BONY, I COMPLETA. 76 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA ELS DOLÇOS I COMPLETA. 77 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA LA GAMBA I COMPLETA. 78 Edicions Bromera

BAlENA 7 PINTA ELS CAQUIS I COMPLETA. 79 Edicions Bromera

Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=