Valencià Actiu 3

57 Som linguïstes (I) unitat 3 17 Relacioneu els col·loquialismes següents amb la forma estàndard equivalent i fixeu-vos en quina transformació han patit. costipat • vingau • tamé • aumentar • mascletà • caíem • debaes • tréem • metla • istiu • • vingueu • també • constipat • mascletada • quéiem • tréiem • estiu • ametla • debades • augmentar traurer • col·lègit • casi • vengança • trate • aubrir • anjuntament • avespa • domés • flare • • quasi • venjança • obrir • traure • vespa • només • tracte • col·legi • frare • ajuntament 18 Classifiqueu aquests col·loquialismes en una graella com aquesta segons el fenomen lingüístic que n’haja motivat la formació. Després escriviu-ne les formes estàndard. Compareu la classificació amb la parella de davant i corregiu el que calga. ascoltar caïra nava radere foraet atre dingú aixina gavinet traem juar vixca festero prèmit eixuar llangostí felpa fútbol cànvie afoto quidrar aülla mocaor vea professó llunt cànvit vórer xocolatà vinguent milacre distinguir paia apendre juriol vegilar dimatsos llançol minjar aurella dumenge creíeu moïment caent dutxà-me sandemà gènit mo n’anem traíem faja astò llògica Col·loquialismes Formes estàndard Supressió de fonemes Addició de fonemes Canvi de posició de fonemes Canvi d’uns fonemes per uns altres Desplaçament de l’accent Altres alteracions 19 Comenteu en quines situacions comunicatives és acceptable usar col·loquialismes i en quines no. Anoteu les conclusions a què arribeu i enumereu tan detalladament com siga possible eixes situacions. 20 Corregiu els col·loquialismes que hi ha en aquestes oracions. Les dues primeres, en parella; la resta, individualment. a) Una vegà vam anar caminant a València en una esprà, quan encara no teníem ni amoto. b) La riuà de l’any xixanta-dos va dixar molta gent sense casa; l’auia ho negà tot. c) Antigament hi havia molta pobrea i crompàem domés el que necessitàem. d) Cànvia’t ràpidament si vols que anem a Aixàtiva a crompar-te les sabates. e) Estàvem vegent el partit i en el minut coranta-tres se n’anà la llum. f) Tranquil, no pergues els papers tan pronte, has de pensar les coses i maürar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=