Matemàtiques 1r Primària

M T M T Q E 1r P I A` R A

Presentació El llibre que teniu a les mans forma part del Projecte Fèrtil, la proposta de Bromera que situa l’alumnat en el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. El Projecte Fèrtil inclou com a eixos vertebradors els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, a fi que els xiquets i les xiquetes adopten mesures urgents davant la degradació del medi ambient, identifiquen els beneficis d’un consum responsable, adquirisquen hàbits de vida saludables, valoren positivament la diversitat personal i cultural, detecten situacions de desigualtat i exclusió, resolguen els conflictes de manera pacífica, i utilitzen els recursos digitals i tecnològics d’una manera ètica. Perquè tot això siga possible, és imprescindible treballar, a més dels coneixements, les actituds i les destreses. En definitiva, les competències clau que necessitaran per a desenvolupar-se com a persones, exercir una ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta d’una manera satisfactòria i poder dur a terme un aprenentatge permanent al llarg de la vida. Destaquem, a continuació, alguns dels pilars del llibre de Matemàtiques del Projecte Fèrtil: Combinació de treball individual i treball col·laboratiu El treball individual permet desenvolupar l’autonomia i la iniciativa personal, mentre que el treball col·laboratiu afavoreix la interacció d’alumnes amb perfils diferents i millora les destreses socials, alhora que atorga al professorat un rol menys rígid: acompanya, orienta, dona suport, suggereix, modera, pregunta i introdueix continguts. Avaluació competencial L’avaluació ja no és només un instrument de mesura, sinó una eina més del procés d’aprenentatge amb un valor formatiu i orientador. Per això, l’alumnat haurà de reflexionar sobre el que ha aprés a través de les rúbriques d’autoavaluació i coavaluació, que ajuden a prendre consciència del que s’ha de millorar i a acceptar l’error com un element positiu. Aprenentatge significatiu Per a aconseguir que l’alumnat connecte amb els continguts curriculars, n’ha de percebre la utilitat i la relació amb l’entorn, per això hi ha una selecció acurada de sabers bàsics o essencials i una gamma variada de situacions d’aprenentatge que els doten de context i que conviden a posar-los en pràctica. Interdisciplinarietat Encara que els continguts curriculars s’organitzen en àrees i matèries, no hi ha un límit real entre els coneixements de cada disciplina. El Projecte Fèrtil aposta per trencar eixa falsa barrera i trobar punts de connexió.

ÍNDEX DE LES SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES 1. Tots comptem .............................................................................................................................. 6 2. M’ha caigut una dent ................................................................................................ 20 3. Aprenem junts . ...................................................................................................................... 34 4. Anem al parc ............................................................................................................................ 48 5. Una caixa de manisetes ........................................................................................ 62 6. Entre cases i garatges ............................................................................................... 76 7. Tres pobles menudets ............................................................................................ 90 8. Tenim un nou amic . .................................................................................................. 104 9. Els arbres de la pau ................................................................................................... 118 10. L’alqueria d’Empar ...................................................................................................... 132 11. Excursió en autobús ................................................................................................ 146 12. Anem a peu ............................................................................................................................. 160 Aquest llibre disposa d’un banc d’activitats digitals en línia relacionades amb el contingut. Les activitats amb aquest símbol disposen d’un recurs sonor accessible mitjançant la versió digital. Aquesta icona indica que l’activitat inclou un vídeo relacionat, disponible en la versió digital. Algunes activitats estan pensades especialment per a treballar en equip. Les identificarem mitjançant aquest símbol. Aquest símbol identifica les activitats que treballen principalment la competència oral. Amb aquesta icona identifiquem les activitats que treballen temes transversals o relacionats amb altres matèries. D’aquesta manera identifiquem aquelles activitats que es resolen a partir de l’observació d’imatges. Aquesta icona serveix per a destacar les activitats de comprensió. Amb aquest símbol, reconeixem les activitats relacionades amb l’educació emocional i l’educació en valors. Indica que l’activitat potencia la creació artística.

7 1 1 QUÈ SÉ? set 1. Quina figura té mé# pece#? Com pot# saber-ho? 2. P$er 'a 'œuè usem $el# número#? 3. Encercleu $el# número# 'que trobeu $en la pàgina 'anterior. 4. R$espon. • Quant# 'any# ten#? 5. R$elaciona. GRAN • MITJÀ • XIÔOTET • B$envingut# i benvingude# 'al pati 'de Primària! Mireu $el 'dibuix i veureu 'com l’$escola $està plena 'de número#. TOTS COMPTEM • • • zero u 'do# tre# 'quatre 2 9 3 C D U 'cinc C D U si# C D U set C D U huit C D U nou 0 1 2 C D U C D U C D U C D U C D U C D U 8 9 1 1 nou REPRESENTE ELS NÚMEROS REPRESENTE ELS NÚMEROS huit Hi ha molte# manere# 'de representar $el# número#: L’'àbac El# bloc# L$e# xifre# L$e# lletre# 'cinc 'do# u 2. Quant# n’hi ha? 1. Completa. 3 7 9 5 6 C D U C D U C D U C D U C D U C D U C D U C D U C D U C D U C D U C D U 12 13 1 1 tretze 'dotze AFIG I LLEVE AFIG I LLEVE 1. Compta i 'anota 'œuante# bole# 'queden. 2. Dibuixa i $escriu 'œuante# bole# hem 'afegit. 3. Encercla 'què hem fet. Afegir 'o llevar? Aban# n’hi havia... Ara n’hi ha... Què hem fet? 'afegir / llevar 'afegir / llevar 'afegir / llevar 'afegir / llevar En tenim i $en llevem . En 'queden . En tenim i $en llevem . En 'queden . En tenim i $en llevem . En 'queden . N’hem 'afegit N’hem 'afegit N’hem 'afegit COM ÉS AQUEST LLIBRE? El llibre conté 12 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge. Làmina d'observació per a relacionar els conceptes matemàtics amb l'entorn. Activitats de detecció dels coneixements previs. Treball sistemàtic de la numeració i les distintes maneres de representar-la. Les operacions matemàtiques bàsiques explicades amb senzillesa i amb suport visual.

7 1 7 9 3 6 8 5 4 5 3 6 4 8 1 14 15 1 PENSE I RESOLC OBSERVE 1 'quinze 'catorze 1. Anota $el número 'd’'objecte# 'œue falten per 'a 'arribar 'a la 'quantitat indicada. 1. B'arra $el# 'œue sobren, 'com $en l’$exemple. 2. Dibuixa 'œuant# n’hi ha $en total. i 1 llapi# són... i 3 'carpete# són... 3. Dibuixa un 'objecte... 'œue tingueu tot#. 'œue tingueu un# 'œuant#. 2. P$ensa i 'completa. Tinc i $en regale 1. Ara $en tinc . Tinc i $en regale 3. Ara $en tinc . Tinc i $en regale 2. Ara $en tinc . 3. Compta la 'œuantitat 'd’'objecte# i $escriu. llapi#: llibrete#: 'gome#: 16 17 1 1 DRETA I ESQUERRA 'dèsset setze LÍNIA RECTA I LÍNIA CORBA 1. Fixa’t $en $el# trajecte# 'de le# fletxe#. 1. Encercla. L'a mà $esœuerra. L'a mà 'dreta. 2. Dibuixa. Un 'objecte 'œue tingue# 'a l’$esœuerra. Un 'objecte 'œue tingue# 'a la 'dreta. 3. Dibuixa un 'a la 'dreta 'de la xiœueta i una 'a la seua $esœuerra. 2. Dibuixa. Una línia recta Una línia 'corba Una línia recta línia recta línia 'corba línia 'corba COM HO HE FET? = = - + 0 1 5 9 ....... ....... ....... ....... ....... 3 C D U 18 19 1 RECORDEM INVESTIGUE, INVENTE I APLIQUE 1 'dènou 'díhuit 1. P'oseu-vo# $en 'grup#, 'observeu $el 'dibuix i 'contesteu. • Com penseu 'que $e# van inventar $el# número#? • Quan 'creieu 'que #’inventaren? 2. Dibuixeu 'cada 'grup un número 'gegant i 'decoreu-lo 'al vostre 'gust. 1. Completa le# forme# 'de representar número#. 2. Si n’'afegim, 'œuant# $en tenim? 3. Si $en llevem, 'œuant# $en tenim? 4. R$elaciona. Algun# Cap T'ot# 5. Continua la sèrie. COM ÉS AQUEST LLIBRE? Blocs de sabers bàsics organitzats d’una manera clara, connectats amb el tema de la seqüència i amb abundància d'imatges. Resolució de problemes, per a activar el raonament lògic. Tasques per a aplicar les competències i els coneixements adquirits. Activitats de consolidació i d'autoavaluació.

QUADRE DE CONTINGUTS Lectures inicials Números i operacions Mesures, estimació i càlcul de magnituds Geometria 1 Tots comptem Concepte de quantitat Afegir i llevar Representació dels nombres Molts, pocs Gran, mitjà, xicotet Alguns, cap, tot Canvis de posició El punt Línia recta i corba Dreta, esquerra 2 M’ha caigut una dent Ordenació ascendent i descendent Algoritme de la suma i resta en horitzontal Recta numèrica Alt, baix Dies de la setmana Càlcul Canvis de posició: davant, darrere, al costat Línia recta i corba 3 Aprenem junts Introducció a la desena Suma i resta en horitzontal i vertical Propietat commutativa Recta numèrica Mesos de l’any Càlcul Relacions de posició en l’espai: al voltant, al centre 4 Anem al parc La desena Números: del 10 al 19 Valor posicional de la xifra Recta numèrica Major, menor, igual Línia oberta i tancada 5 Una caixa de manisetes Números fins al 29 Suma de dos dígits Valor posicional de la xifra Càlcul (àbac, reglets i recta numèrica) Major, menor, igual Monedes 6 Entre cases i garatges Números fins al 39 Resta de dos dígits Valor posicional de la xifra Càlcul (àbac, reglets i recta numèrica) Major, menor, igual Ample, estret Llarg, curt Mesures naturals Simetria 7 Tres poblets menudets Números fins al 49 Ordinals: del 1r al 5é Suma de tres dígits Resta de dos dígits Valor posicional de la xifra Damunt, davall Dins, fora Hores en punt Major, menor, igual Càlcul: estimacions Primer, últim, penúltim, entre 8 Tenim un nou amic Números fins al 59 Ordinals: del 5é al 10é Parell i senar Propietat commutativa Hores (en punt, i mitja) Càlcul: estimacions Simetria 9 Els arbres de la pau Números fins al 69 Suma portant-ne Resta de dos dígits Major, menor, igual que Càlcul Polígons de dos dimensions: triangle, quadrilàter 10 L’alqueria d’Empar Números fins al 79 Parell i senar Suma portant-ne Valor posicional de la xifra Propietat commutativa Ple, buit Lluny, prop Càlcul: aproximacions El cercle 11 Excursió en autobús Números fins al 89 Resta de dos dígits Suma portant-ne i suma de tres dígits Valor posicional de la xifra Càlcul: aproximacions Capacitat Càlcul Geometria a la natura 12 Anem al museu Números fins al 99 Suma portant-ne i sense portar Restes horitzontals i verticals Iniciació a la multiplicació i la divisió Major, menor, igual que Càlcul: aproximacions La balança Bitllets i monedes Cossos geomètrics: l’esfera i el cub

QUADRE DE CONTINGUTS Tractament de la informació, probabilitat i atzar Investigue, invente i aplique Resolució de problemes Classificació d’objectes per grandària i quantitat Reflexionar sobre els números Decorar xifres Situacions d’afegir i llevar Problemes de comparació Taula de doble entrada Elaborar quadres amb rectes i corbes Amb l’horari setmanal Afegir i llevar en horitzontal Trajectòries Gràfics amb els mesos Plantejar preguntes relacionades amb els dies de l’any Afegir i llevar en horitzontal Aprendre parelles de números que sumen 10 Afegir i llevar fins al 10 Línies obertes i tancades Classificació de monedes Resoldre passatemps matemàtics Sumes de dos dígits Prendre les dades d’un dibuix Reconeixement de figures geomètriques (fotografies) Representar un paisatge seguint indicacions de quantitat, de forma i de posició Restes de dos dígits Simetries Estudi de resultats (ordinals) Construir un rellotge d’agulles amb material escolar Sumes amb tres dígits Amb ordinals Temps (lògica) Triar l’operació correcta Estudi de resultats (ordinals) Observació d’imatges simètriques reals Trobar pareguts i diferències Afegir Propietat commutativa Simetria Temps Operacions amb daus Conéixer personatges rellevants Elaborar creacions artístiques amb formes geomètriques Sumes i restes Prendre dades de pictogrames Triar l’enunciat correcte Taula de doble entrada Familiaritzar-se amb l’ús de la calculadora Situacions d’afegir i llevar Problemes de comparació Joc de lògica Taula de doble entrada Treballar l’agudesa visual mitjançant objectes i siluetes Sumes i restes Prendre dades de pictogrames Triar l’operació correcta Desxifrar i crear codis secrets Sumes portant-ne i restes sense portar Buscar errades Enigma

1 B$envingut# i benvingude# 'al pati 'de Primària! Mireu $el 'dibuix i veureu 'com l’$escola $està plena 'de número#. TOTS COMPTEM

7 1 QUÈ SÉ? set 1. Quina figura té mé# pece#? Com pot# saber-ho? 2. P$er 'a 'œuè usem $el# número#? 3. Encercleu $el# número# 'que trobeu $en la pàgina 'anterior. 4. R$espon. • Quant# 'any# ten#? 5. R$elaciona. GRAN • MITJÀ • XIÔOTET • • • •

zero u 'do# tre# 'quatre 2 9 3 0 1 2 C D U C D U C D U C D U C D U C D U 8 1 REPRESENTE ELS NÚMEROS huit Hi ha molte# manere# 'de representar $el# número#: L’'àbac El# bloc# L$e# xifre# L$e# lletre# 'cinc 'do# u 1. Completa. 3 4

C D U 'cinc C D U si# C D U set C D U huit C D U nou 9 1 nou REPRESENTE ELS NÚMEROS 2. Quant# n’hi ha? 5 6 7 8 9 1 3 2 5

10 1 'deu REPRESENTE ELS NÚMEROS 3. Encercla la 'quantitat 'que #’indica. 2 6 8 1. Dibuixa. 3 bolete# 4 bolete# 5 bolete# 2. Encercla segon# $el 'codi. mitjà xicotet 'gran La mestra Esperança

11 1 OBSERVE 'onze 1. Pinta segon# $el 'codi: molt# poc# 2. R$elaciona segon# $el# 'alumne# 'que hi ha. 'algun# tot# 'cap 3. Continua la sèrie.

C D U C D U C D U C D U C D U C D U 12 1 'dotze AFIG I LLEVE 1. Compta i 'anota 'œuante# bole# 'queden. En tenim i $en llevem . En 'queden . En tenim i $en llevem . En 'queden . En tenim i $en llevem . En 'queden . 5 8 7 2 4 0 3 4 7

3 7 9 5 6 C D U C D U C D U C D U C D U C D U 13 1 tretze AFIG I LLEVE 2. Dibuixa i $escriu 'œuante# bole# hem 'afegit. 3. Encercla 'què hem fet. Afegir 'o llevar? Aban# n’hi havia... Ara n’hi ha... Què hem fet? 'afegir / llevar 'afegir / llevar 'afegir / llevar 'afegir / llevar N’hem 'afegit N’hem 'afegit N’hem 'afegit 4 0

7 1 7 9 3 6 8 5 4 14 OBSERVE 1 'catorze 1. Anota $el número 'd’'objecte# 'œue falten per 'a 'arribar 'a la 'quantitat indicada. 2. Dibuixa 'œuant# n’hi ha $en total. i 1 llapi# són... i 3 'carpete# són... 3. Dibuixa un 'objecte... 'œue tingueu tot#. 'œue tingueu un# 'œuant#. 5 0 4 4 1 2 7 1 1

5 3 6 4 8 1 15 1 PENSE I RESOLC 'quinze 1. B'arra $el# 'œue sobren, 'com $en l’$exemple. 2. P$ensa i 'completa. Tinc i $en regale 1. Ara $en tinc . Tinc i $en regale 3. Ara $en tinc . Tinc i $en regale 2. Ara $en tinc . 3. Compta la 'œuantitat 'd’'objecte# i $escriu. llapi#: llibrete#: 'gome#: 1 1 4 8 2 3

16 1 setze LÍNIA RECTA I LÍNIA CORBA 1. Fixa’t $en $el# trajecte# 'de le# fletxe#. 2. Dibuixa. Una línia recta Una línia 'corba Una línia recta línia recta línia 'corba línia 'corba

17 1 DRETA I ESQUERRA 'dèsset 1. Encercla. L'a mà $esœuerra. L'a mà 'dreta. 2. Dibuixa. Un 'objecte 'œue tingue# 'a l’$esœuerra. Un 'objecte 'œue tingue# 'a la 'dreta. 3. Dibuixa un 'a la 'dreta 'de la xiœueta i una 'a la seua $esœuerra.

18 INVESTIGUE, INVENTE I APLIQUE 1 'díhuit 1. P'oseu-vo# $en 'grup#, 'observeu $el 'dibuix i 'contesteu. • Com penseu 'que $e# van inventar $el# número#? • Quan 'creieu 'que #’inventaren? 2. Dibuixeu 'cada 'grup un número 'gegant i 'decoreu-lo 'al vostre 'gust.

COM HO HE FET? = = - + 0 1 5 9 ....... ....... ....... ....... ....... 3 C D U 19 1 RECORDEM 'dènou 1. Completa le# forme# 'de representar número#. 2. Si n’'afegim, 'œuant# $en tenim? 3. Si $en llevem, 'œuant# $en tenim? 4. R$elaciona. Algun# Cap T'ot# 5. Continua la sèrie. 3 9 3 tre# 2 4 6 7 8

2 M’HA CAIGUT UNA DENT H'o 'anotem $en la llista. Quante# 'dent# $en# han 'caigut 'a tota la 'classe? S'abeu 'quante# 'dent# tenim 'a la boca? I 'queixal#?

21 2 QUÈ SÉ? vint-i-u 1. Observa. Aban# Ara Quan té mé# 'dent#? Pinta. 2. Pinta $el# 'die# 'de la setmana. llapi# 'dillun# 'dissabte 'carxofa 'go# 'dimecre# 3. Ajuda Pau 'a 'arribar 'a 'cal 'dentista.

0 1 2 4 5 6 3 7 8 9 0 1 2 3 4 5 7 6 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 4 6 8 0 6 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 2 LA RECTA NUMÈRICA vint-i-'doß 1. Contestem $entre tot#. • P$er 'a 'œuè podem utilitzar la recta numèrica? • Quin número hi ha 'davant 'del 3? • Quin número hi ha 'darrere 'del 7? • Quin número hi ha $entre $el 4 i $el 6? 2. Completa. 3. B'arra 'allò 'que $està malament. 4. Escriu $en lletra $el# número# 'd’$esta recta numèrica. zero, u,

C D U 6 2 3 tre# 2 C D U C D U C D U C D U 23 2 RECONEC ELS NÚMEROS / DAVANT I DARRERE vint-i-treß 1. Encercla 'del mateix 'color $el# igual#, 'com $en l’$exemple. 2. Quant# $en ten#? u 3. Observa i 'contesta. X'avi Thoma# P$ep L'aura S'ònia S'amir Abdul • Qui $està 'davant 'de L'aura? • Qui $està 'darrere 'de Thoma#? • Qui $està 'al 'costat 'de S'ònia? • Què hi ha $entre Abdul i S'amir?

0 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C D U C D U C D U C D U C D U C D U C D U C D U C D U C D U 24 2 vint-i-'quatre ORDENE 1. Unix $el# punt# i pinta. 2. Escriu $el# número# per 'on ha# passat 'de# 'del 0. • Encercla $el número 'de pome# 'œue hi ha 'a l’arbre. 3. Completa. • Ara, 'ordena $el# número# 'de 'dalt 'de major 'a menor.

+ = 4 + = 2 6 + = + = 3 9 + C D U C D U C D U C D U C D U C D U 25 2 vint-i-'cinc AFIG I SUME i 4 méß 2 igual 'a 6 + significa 'afegir, unir. = significa igual. 1. Ara tu: 'dibuixa i posa + 'o =. i

26 OBSERVE 2 vint-i-siß 1. Contesta. • P$er 'œuè són 'diferent# $el robot i l’'o#? • Com són le# línie#? 2. Pinta segon# $el 'codi. línie# 'corbe# línie# recte# 3. F$e# un 'dibuix 'amb línie# 'corbe# i recte#.

27 2 vint-i-set LA TAULA DE DOBLE ENTRADA 1. Llegiu $este menú i 'contesteu $en veu 'alta. Esmorzar Dinar S'opar 'dillun# 'dimart# 'dimecre# 'dijou# 'divendre# • Quan menge iogurt? • Què hi ha $el# 'dimart# per 'a sopar? • Quina fruita menge mé# volte#? • Quante# vegade# menge plàtan?

– = 4 2 6 – = – = – = – = 4 7 = 8 = C D U C D U C D U C D U C D U C D U 28 2 vint-i-huit LA RESTA En tinc $en lleve $en 'œueden 6 menyß 4 igual 'a 2 1. Ara tu. En tinc $en lleve $en 'œueden menyß igual 'a

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 + 5 = 9 3 + = 9 1 + = 9 29 2 LA RECTA NUMÈRICA vint-i-nou 1. Tinc 5 'cromo#. M$e’n 'donen 1 i 'despré# 1 mé#. Quant# 'cromo# tinc? Tinc 'cromoß. 2. Em trobe $en $el 5 i 'avance 3 lloc#. On $estic? Estic $en $el . Fixa’t i pensa. T'ot# junt# $en fan 9? 3. Ara tu. 4 'color# ? 3 'color# ? 1 'color ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 4 7 9 5 9 30 2 trenta LA RECTA NUMÈRICA 1. Tinc 9 bolete# i $en regale 1 'a J'oan, 1 'a Isabela, 1 'a P$ere i 1 'a M'ohamed. Quante# me’n 'œueden? Em 'œueden bolete#. 2. Em trobe $en $el 9 i retrocedisc 4 posicion#. On $estic? Estic $en $el . 3. Tinc 9 bolete# i $en regale 4. Quante# me’n 'œueden? Em 'œueden bolete#. 4. R$epassa i pinta $el# 'que pertoque. 5. Completa.

+ + = – = = – + = – = = + = = – 31 2 PENSE I RESOLC 1. Suma i resta. méß igual 'a menyß igual 'a méß igual 'a menyß igual 'a 2. Copia. trenta-u

32 INVESTIGUE, INVENTE I APLIQUE 2 trenta-'doß El món 'de la pintura $està ple 'de línie# recte# i 'corbe#. Observa: Composició VIII. W'assily K'andinsky 1. Inventa $el teu 'quadre $emprant recte# i 'corbe#. 2. Ara feu $el mateix $entre tota la 'classe $en una 'cartolina 'gran.

COM HO HE FET? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 4 6 = – 33 2 RECORDEM trenta-treß 1. T$enia 3 'cromo# i me’n 'donen 3. Quant# $en tinc? Tinc 'cromoß. 2. Completa. 3. Ordena 'de mé# 'a meny#. 4. R$esta. 5. R$esol $el problema. T$enia retolador#. En perd . Quant# $en tinc 'ara? Dibuixa la resposta 'amb bloc#.

G I E R C R O I A` C I S M T M T Q E 1 r P I A` R A

1 TOTS COMPTEM A. INTRODUCCIÓ Aquesta és la primera seqüència didàctica del llibre Matemàtiques 1, del Projecte Fèrtil, un material basat en l’aprenentatge significatiu i una combinació de treball individual i cooperatiu. Porta per títol «Tots comptem» i té com a objectiu facilitar a l’alumnat l’entrada a l’estudi de les matemàtiques en la nova etapa de Primària. Els números o nombres constitueixen la primera i principal referència matemàtica de l’alumnat, tant en la vida quotidiana com quan inicien l’etapa escolar. També acompanyen els xiquets i les xiquetes sempre, encara que el concepte abstracte d’aquests no és fàcil de copsar. Per això, de vegades, la grandària, la posició i altres circumstàncies trastoquen el concepte de quantitats. És important començar a comptar material fàcil de manipular (cigrons, macarrons, boletes, botons, cadires o llibres) i pròxim als infants (cromos, joguets, llapis) en grup, i escriure a la pissarra el nombre associat. La codificació i la descodificació de les xifres i l’associació d’aquestes amb quantitats hauran d’estar ben fonamentades, ja que constitueixen la base de tota la seua futura formació, i no sols matemàtica, atés que el nombre va associat amb la major part dels aspectes de la vida de les persones. B. TEMES TRANSVERSALS En aquesta unitat es treballen els números i s’introdueixen les operacions de la suma i la resta. A més, també es treballa la capacitat d’observació i reconeixement d’un entorn pròxim com és el pati de l’escola. Pel que fa a les destreses, s’hi proposa que sàpien reconéixer i traçar amb el seu propi cos una línia recta i una línia corba, i també s’hi treballa a un nivell molt inicial la lateralitat. C. CONEIXEMENTS PREVIS Tot i que és ara que l’alumnat comença el primer cicle de l’ensenyament obligatori, de segur que la majoria dels nostres alumnes arriben a primer de Primària amb uns hàbits, unes rutines i un coneixements matemàtics que ja han adquirit en l’etapa d’Infantil. Molts ja deuen saber els números i, fins tot, seran capaços de fer operacions senzilles de suma i resta. De tota manera, cal tindre en compte la diversitat de l’aula i detectar quins presenten més dificultats per a poder fer servir els recursos de reforç que creguem necessaris i ajudar-los a assolir el nivell adequat. També pot ser molt positiu mantindre el costum de l’assemblea, habitual en segon cicle d’Infantil, perquè serà ben útil a l’hora de plantejar el treball de l’oralitat o les tasques en grup cooperatiu o en parelles, presents en tot el llibre. D. APRENENTATGE COOPERATIU En aquesta seqüència didàctica s’apliquen diverses tècniques d’aprenentatge cooperatiu, però de manera senzilla i adaptades al nivell del cicle escolar, com ara el full giratori i «1-4». 6

1 E. TEMPORALITZACIÓ RECOMANADA Setembre Octubre Novembre Desembre 1a setmana 2a setmana 3a setmana 4a setmana F. RECURSOS I MATERIALS • Versió digital del llibre (www.blinklearning.com). • Material manipulable. • Activitats digitals (ISpring, Genially i Kahoot). • Quadern de matemàtiques 1, que es ven per separat. • Fitxes d’atenció a la diversitat (profes.bromera.com). G. ITINERARI DE LECTURA Per a acompanyar la seqüència didàctica, podem recomanar un parell de lectures: el llibre El pati, de Xavier Blanc, Laura Espot i Amparo Sena (Tàndem), pot servir per a treballar la descripció de l’espai de lleure de l’escola, i el llibre Els nombres, de Berengère Moutelle (Animallibres), ajuda els primers lectors a aprendre els números de manera divertida. H. CONCRECIÓ CURRICULAR Podeu descarregar la taula de programació de la seqüència didàctica en format editable accedint a la versió digital de la guia (www.blinklearning.com) o des de l’Espai del professorat del web de Bromera (profes.bromera.com). 7

1 1 B$envingut# i benvingude# 'al pati 'de Primària! Mireu $el 'dibuix i veureu 'com l’$escola $està plena 'de número#. TOTS COMPTEM Sabers bàsics • Observació de situacions quotidianes en què intervenen els números. • Constatació de l’existència de quantitats diverses i susceptibles de ser anomenades. • Activació de coneixements previs. Competències clau • Comunicació lingüística. • STEM. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. Suggeriments didàctics • Començarem fent una ullada a la il·lustració inicial i els preguntarem què hi veuen. Necessitaran utilitzar números per a descriure la làmina i, també, quantitatius indefinits (alguns, tots, molts, pocs). • Demanarem als xiquets i a les xiquetes que expliquen la seua experiència al pati. «Quan necessiten comptar?». Per a distribuir l’espai, fer grups, organitzar-se per a participar, etc. • Comptarem els diferents elements que apareixen en la il·lustració i compararem el resultat amb la realitat. «Quants xiquets juguen a...?», «Quantes finestres hi ha?», «I pilotes?», «Quants estan asseguts als bancs?», «Quants estan menjant?». • Reflexionarem a classe sobre els diversos usos dels números en la vida quotidiana: el calendari, els dies de la setmana, els anys i els mesos, les pàgines del llibre de text, etc. • Elaborarem un mural amb els aniversaris de l’alumnat de la classe. 8

1 7 1 QUÈ SÉ? set 1. Quina figura té mé# pece#? Com pot# saber-ho? 2. P$er 'a 'œuè usem $el# número#? 3. Encercleu $el# número# 'que trobeu $en la pàgina 'anterior. 4. R$espon. • Quant# 'any# ten#? 5. R$elaciona. GRAN • MITJÀ • XIÔOTET • • • • Solucions de la pàgina 7 2. Resposta semioberta. Usem els nombres per a comptar, sumar, restar, dir quants anys tenim, quina hora és, etc. 4. Resposta semioberta. La majoria de la classe deu tindre sis anys, però pot haver-hi alumnes que encara en tinguen cinc. Aprenentatge cooperatiu • Full giratori. • 1-4. Interdisciplinarietat • L’activitat d’observació i comentari de la imatge fomenta l’expressió oral i es relaciona amb l’àrea de Llengua i Literatura. • L’activitat 2 està plantejada per a resoldre-la individualment, però també podem suggerir que facen un full giratori i que diguen totes les ocasions en què utilitzen números en la vida quotidiana. Normalment, el full giratori demana un resultat escrit, però tenint en compte que és la primera seqüència de primer de Primària, podem demanar que diguen una o dues coses cada u per torns i que les recorden per a poder-les posar en comú al final. • L’activitat 3 es pot resoldre amb la tècnica d’aprenentatge cooperatiu «1-4». Primer, cada xiquet o xiqueta farà l’activitat de manera individual. A continuació, la compararà amb els altres membres del grup i arribaran a un acord sobre quina és la solució correcta. • Anotarem en un full el nom dels xiquets i de les xiquetes de la classe per a passar llista i veure quins companys o companyes falten cada dia (afegir/llevar). • Buscarem per l’aula la presència de nombres: en les pàgines dels contes de la biblioteca, en el calendari, en la llista d’alumnes, en el termòmetre... Suggeriments didàctics 9

1 zero u 'do# tre# 'quatre 2 9 3 0 1 2 C D U C D U C D U C D U C D U C D U 8 1 REPRESENTE ELS NÚMEROS huit Hi ha molte# manere# 'de representar $el# número#: L’'àbac El# bloc# L$e# xifre# L$e# lletre# 'cinc 'do# u 1. Completa. 3 4 Sabers bàsics • Representació dels números en àbacs, blocs, xifres i lletres. • Reconeixement, lectura i escriptura de xifres i números del 0 al 9. • Identificació de quantitats. Competències clau • Comunicació lingüística. • STEM. • Digital. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. Suggeriments didàctics • Llegirem les activitats en veu alta i els preguntarem què pensen que se’ls demana. Posteriorment, explicarem el que calga abans de passar al treball individual. • Farem una sèrie d’exercicis previs a l’ús de la numeració: comptar i manipular objectes de la classe o de l’entorn (blocs lògics, llapis, boles, peces de jocs, llibres). • Si hi ha alumnat que inverteix les grafies d’alguns números, malgrat les activitats proposades per a discriminar-les, hem d’oferir-los models que els servisquen de referència (per exemple, escrits en un full) i demanar-los que ho comparen. • També resulta productiu que isquen a la pissarra a repassar els nombres, primer amb el dit i després amb clarió (o amb retolador, si disposem de PDI), sobre arena, en plastilina, amb un pinzell, a mà alçada. 10

1 C D U 'cinc C D U si# C D U set C D U huit C D U nou 9 1 nou REPRESENTE ELS NÚMEROS 2. Quant# n’hi ha? 5 6 7 8 9 1 3 2 5 Dificultats .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Aprenentatge cooperatiu • Les parelles comparteixen. • Dividirem la classe en dos grups: l’un treballarà amb l’àbac, i l’altre, amb els blocs. Han de representar un número determinat amb cada material i també serà interessant que isca a la pissarra un representant del grup a escriure el nombre en xifra i lletra. • Podem fer un bingo de correspondència entre números i quantitats representades. • Repartirem una fitxa en què estiguen escrits, en gran, els números de les pàgines 8 i 9, i demanarem a l’alumnat que els repassen amb retoladors. • Per a fer l’activitat 2 de la pàgina 9, podem treballar per parelles i dir els números d’elements de conjunts formats per ells mateixos amb macarrons, boletes, llapis, gomes o qualsevol altre material de classe. També es pot treballar en grup amb materials més grans: cadires, taules, motxilles, llibres. Suggeriments didàctics 11

1 10 1 'deu REPRESENTE ELS NÚMEROS 3. Encercla la 'quantitat 'que #’indica. 2 6 8 1. Dibuixa. 3 bolete# 4 bolete# 5 bolete# 2. Encercla segon# $el 'codi. mitjà xicotet 'gran La mestra Esperança Sabers bàsics • Relació de nombres del 0 al 9 amb quantitats. • Identificació de conceptes lingüístics amb quantitats abstractes: alguns/tots/cap i molts/ pocs. • Intuïció del concepte de sèrie. Competències clau • Comunicació lingüística. • STEM. • Digital. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Emprenedora. Suggeriments didàctics • Abans de fer l’activitat 2 treballarem la relativitat dels conceptes gran, mitjà i xicotet, i explicarem que no tenen un sentit únic, sinó que depenen del context i dels elements amb què es relacionen. • Treballarem els conceptes quantitatius a partir d’exemples en què els xiquets i les xiquetes siguen els protagonistes. Per exemple, eixirem al pati i farem preguntes com: «Quants alumnes hem eixit al pati?», «Tots, alguns o cap?», «Quants alumnes s’han quedat a classe?», «Si enviem cinc alumnes a classe, estem tots?», «Quants alumnes hi ha ara en classe, cap o alguns?» • Relacionarem el concepte cap amb el número zero. • També és interessant dibuixar la sèrie a la pissarra abans que la treballen a soles. 12

1 11 1 OBSERVE 'onze 1. Pinta segon# $el 'codi: molt# poc# 2. R$elaciona segon# $el# 'alumne# 'que hi ha. 'algun# tot# 'cap 3. Continua la sèrie. Dificultats .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Interdisciplinarietat • La identificació de conceptes lingüístics amb quantitats abstractes ens aproxima a l’àrea de Llengua i Literatura. • Abans de fer les activitats 1 i 2 escoltarem els àudios i ens fixarem en el que diuen les oracions d’exemple. • Farem un dictat mut de números: ensenyarem targetes amb un nombre d’elements diferents i l’alumnat haurà d’escriure la xifra corresponent. • Comptarem objectes diversos fins al 9. • Repartirem a cada alumne i alumna un full en què hi haurà escrit un número del 0 al 9. Els demanarem que pinten el número i que dibuixen i pinten tants elements (boletes, cromos, fulles...) com indica. Amb tots els treballs de la classe podem farem un mural, els apegarem sobre cartolina i els agruparem per nombres. Suggeriments didàctics Transcripció dels àudios de les activitats 1. Molts, pocs. Tinc molts amics. Tinc pocs llibres. 2. Alguns, tots, cap. Hi ha alguns xiquets a la biblioteca. Tots els xiquets estan a classe. No hi ha cap xiquet al parc. 13

1 C D U C D U C D U C D U C D U C D U 12 1 'dotze AFIG I LLEVE 1. Compta i 'anota 'œuante# bole# 'queden. En tenim i $en llevem . En 'queden . En tenim i $en llevem . En 'queden . En tenim i $en llevem . En 'queden . 5 8 7 2 4 0 3 4 7 Sabers bàsics • Iniciació als algoritmes de la resta i de la suma utilitzant l’àbac i els blocs. Competències clau • Comunicació lingüística. • STEM. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Emprenedora. Suggeriments didàctics • Mostrarem exemples amb l’àbac de manera oral i manipulativa abans de passar a fer els exercicis individuals. • Per a restar, utilitzarem sinònims d’aquesta paraula, com ara llevar, perdre, gastar o sobrar, i farem el mateix a l’hora de sumar: afegir, comprar, regalar... 14

1 3 7 9 5 6 C D U C D U C D U C D U C D U C D U 13 1 tretze AFIG I LLEVE 2. Dibuixa i $escriu 'œuante# bole# hem 'afegit. 3. Encercla 'què hem fet. Afegir 'o llevar? Aban# n’hi havia... Ara n’hi ha... Què hem fet? 'afegir / llevar 'afegir / llevar 'afegir / llevar 'afegir / llevar N’hem 'afegit N’hem 'afegit N’hem 'afegit 4 0 Dificultats .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Interdisciplinarietat • L’aprenentatge de vocabulari relacionat amb els conceptes afegir i llevar està relacionat amb l’àrea de Llengua i Literatura. • Cantar i escoltar cançons en classe ens aproxima a l’àrea de Música. • Dibuixarem a la pissarra o en la llibreta els objectes que falten per a arribar al número que donarem. Després, podem fer que el diguen en veu alta, ensenyar-lo en una cartolina, picar de mans un nombre determinat de vegades, etc. • Cantarem «Nou pometes té el pomer» o «Ja no canta el capellà», cançons que aprofiten per a comptar fins al 9 i des del 9 fins al 10. Suggeriments didàctics 15

1 7 1 7 9 3 6 8 5 4 14 OBSERVE 1 'catorze 1. Anota $el número 'd’'objecte# 'œue falten per 'a 'arribar 'a la 'quantitat indicada. 2. Dibuixa 'œuant# n’hi ha $en total. i 1 llapi# són... i 3 'carpete# són... 3. Dibuixa un 'objecte... 'œue tingueu tot#. 'œue tingueu un# 'œuant#. 5 0 4 4 1 2 7 1 1 Sabers bàsics • Desenvolupament de la capacitat d’observació. • Compleció del nombre d’elements que falten. • Càlcul de quant falta i quant sobra per a arribar a un nombre. Competències clau • Comunicació lingüística. • STEM. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Emprenedora. Suggeriments didàctics • Primer manipularem els elements i, després, traslladarem els resultats al llibre o a la pissarra, per exemple. • Seria interessant fer l’activitat 2 a la pissarra de manera col·lectiva, dibuixant-hi els elements indicats, tant els que són donats com els que falten o sobren. D’aquesta manera ens assegurem que comprenen i assimilen els objectius proposats. 16

1 5 3 6 4 8 1 15 1 PENSE I RESOLC 'quinze 1. B'arra $el# 'œue sobren, 'com $en l’$exemple. 2. P$ensa i 'completa. Tinc i $en regale 1. Ara $en tinc . Tinc i $en regale 3. Ara $en tinc . Tinc i $en regale 2. Ara $en tinc . 3. Compta la 'œuantitat 'd’'objecte# i $escriu. llapi#: llibrete#: 'gome#: 1 1 4 8 2 3 Dictat 9, 4, 5, 3, 2, 8, 9, 2, 8, 0, 1, 6, 8, 1, 0, 4, 5 Interdisciplinarietat • Dibuixar els objectes indicats en les activitats 2 i 3 connecta amb l’àrea d’Educació Plàstica. • Reforçarem les activitats anteriors emprant les dues mans per a obtindre els resultats demanats. Anirem verbalitzant les accions. • També podem fer un dictat de números, com el que s’indica més amunt. • Repartim 9 macarrons o 9 palets a cada alumne perquè seguisquen les consignes següents: –«Tinc .......... macarrons/palets, me’n falten .......... per a tindre’n ..........». –«Tinc .......... macarrons/palets, me’n sobren .......... per a tindre’n ..........». • Assajarem altres operacions amb elements diversos: llibres, animals, cotxes, cases, etc. • Ens assegurarem que tots els xiquets i les xiquetes entenen el concepte sobrar. Suggeriments didàctics 17

1 16 1 setze LÍNIA RECTA I LÍNIA CORBA 1. Fixa’t $en $el# trajecte# 'de le# fletxe#. 2. Dibuixa. Una línia recta Una línia 'corba Una línia recta línia recta línia 'corba línia 'corba Sabers bàsics • Relació dels moviments i les trajectòries amb la representació gràfica de les línies rectes i corbes. • Millora de la capacitat d’observació buscant característiques comunes en objectes diferents. • Iniciació a la lateralitat, esquerra i dreta. Competències clau • Comunicació lingüística. • STEM. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Emprenedora. Suggeriments didàctics • El primer que hauríem de fer per a introduir els conceptes de recta i corba és verbalitzar les accions, explicar-les, buscar-hi sinònims, etc. A continuació, podem proposar que uns quants alumnes facen trajectes per l’aula i que els companys i les companyes els representen gràficament a la pissarra. • Farem que busquen objectes a l’aula que representen punts diferents. • Comentarem què hi ha a la dreta o a l’esquerra dels companys i les companyes. 18

1 17 1 DRETA I ESQUERRA 'dèsset 1. Encercla. L'a mà $esœuerra. L'a mà 'dreta. 2. Dibuixa. Un 'objecte 'œue tingue# 'a l’$esœuerra. Un 'objecte 'œue tingue# 'a la 'dreta. 3. Dibuixa un 'a la 'dreta 'de la xiœueta i una 'a la seua $esœuerra. Dificultats .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Interdisciplinarietat • El treball dels conceptes recta, corba i lateralitat connecta amb l’àrea d’Educació Física. • Les activitats que requereixen dibuixar es relacionen amb l’àrea d’Educació Plàstica. • Repartirem una fitxa amb dibuixos de peixos perquè els pinten: de roig els que miren a la dreta i de blau els que miren a l’esquerra. També els podem fer preguntes com les següents: «Quants peixos del dibuix miren a l’esquerra?», «I a la dreta?», «Cap a on miren més peixos del dibuix?». • Jugarem amb parts de l’anatomia pròpia que tenen dos elements: alcem la mà dreta, botem sobre la cama esquerra, tanquem l’ull dret... Quan estiga consolidada la lateralitat pròpia es pot jugar per parelles enfrontades, i tractar de fer-los que toquen la part esquerra o la dreta de l’altre. • Poden jugar a dirigir una companya o un company per un camí imaginari: camina un pas a la dreta, dos avant, tres a l’esquerra, etc. Suggeriments didàctics 19

1 18 INVESTIGUE, INVENTE I APLIQUE 1 'díhuit 1. P'oseu-vo# $en 'grup#, 'observeu $el 'dibuix i 'contesteu. • Com penseu 'que $e# van inventar $el# número#? • Quan 'creieu 'que #’inventaren? 2. Dibuixeu 'cada 'grup un número 'gegant i 'decoreu-lo 'al vostre 'gust. Sabers bàsics • Valoració de les matemàtiques al llarg de la història. • Repàs dels continguts estudiats en la unitat. • Resolució d’exercicis per a autoavaluar el grau d’assoliment dels coneixements de la unitat. Competències clau • Comunicació lingüística. • STEM. • Digital. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Ciutadana. • Emprenedora. • Consciència i expressió culturals. Suggeriments didàctics • L’apartat «Investigue, invente i aplique» treballa els sabers bàsics de la seqüència didàctica des d’un punt de vista sovint diferent, més acostat a les aplicacions pràctiques o a enfocaments o aspectes diversos de cada contingut concret. • Observarem el dibuix i reflexionarem sobre la manera de viure de les persones de la prehistòria. • Comptarem els elements que hi ha en la làmina: persones, ossos, palets, rates penades, estalactites, etc. • Reflexionarem sobre la utilitat de comptar per a saber quants membres tenia una unitat familiar, quantes racions de menjar calien, quantes vegades havia d’eixir la lluna perquè arribara l’estació de la calor... • A més dels números que apareixen en la pàgina 18 del llibre, podem demanar a l’alumnat que en dibuixen uns altres i que se’ls intercanvien i els decoren. 20

1 COM HO HE FET? = = - + 0 1 5 9 ....... ....... ....... ....... ....... 3 C D U 19 1 RECORDEM 'dènou 1. Completa le# forme# 'de representar número#. 2. Si n’'afegim, 'œuant# $en tenim? 3. Si $en llevem, 'œuant# $en tenim? 4. R$elaciona. Algun# Cap T'ot# 5. Continua la sèrie. 3 9 3 tre# 2 4 6 7 8 Solucions de la pàgina 18 1. Els números es van inventar per la necessitat d’organitzar el pas del temps, la quantitat de membres d’una tribu, etc. / Segurament, la invenció dels números està vinculada a l’inici de la vida en comunitat i, sobretot, a l’inici del sedentarisme. Interdisciplinarietat • La reflexió sobre l’origen dels números i la perspectiva històrica que s’hi ha d’adoptar ens acosta a l’àrea de Coneixement del Medi. • La decoració de números està relacionada amb l’àrea d’Educació Plàstica. • L’apartat «Recordem» és una autoavaluació sobre els sabers bàsics treballats en la unitat. Al costat de cada pregunta hi ha tres icones que s’identifiquen amb una valoració: bé, regular, malament. En fer la correcció entre tots, cada alumne o alumna haurà de pintar la icona que corresponga al seu nivell d’assimilació de continguts. • Per a repassar els sabers bàsics de la seqüència didàctica podem fer un recordatori a la pissarra de tots els conceptes matemàtics que hem tractat i quina relació tenen amb l’entorn. Suggeriments didàctics 21

NOTES ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=