Avancem 3

01 01 La llengua en portada LLEGIM I COMPRENEM 1. Llig i escolta aquesta notícia. 4 Diari de la Llengua 9 de juny de 2020 Traduir per a salvar vides ONG d’arreu del món duen a terme projectes per a informar de la covid-19 en llengües minoritzades Redacció. Barcelona La pandèmia del coronavirus ha demostrat que té un impacte desigual en les pobla cions en funció de la classe social, la pertinença a d eterminats grups nacionals i també la llengua. Un a de les qüestions que més preocupen els respons ables sanitaris és que la informació sobre com s’h a de combatre el virus arribe a tothom, cosa que n o sempre és fàcil, especialment en les poblacions q ue parlen llengües minoritzades. Davant d’aquest fet, un gran n ombre d’ONG s’ha mobilitzat per traslladar le s recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a grups de població amb llengües en les quals no hi ha informació sobre el virus. Segons Traductors Sense Fronte res, una ONG que lluita contra les barreres ling üístiques, més de la meitat de la població mundia l no té accés a informació rellevant perquè no es tà en la seua llengua. L’entitat, que té desplegats trad uctors voluntaris arreu del món, està molt centrada aquests mesos a fer front a la pandèmia de la covid-19 i ha posat en marxa un projecte ano menat Gamayun, la iniciativa per la igualtat de la llengua. L’objectiu és recollir dades de text i de ve u, i obtindre una traducció automàtica solvent i a daptada a les circumstàncies socials i culturals d e cada comunitat i en la seua llengua. Organitzacions com l’Alt Comiss ionat per a les Minories Nacionals de l’Organit zació per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i el Consell d’Europa han recordat recentment el deure dels estats membres de comunicar la informació sobre el coronavirus també en les lle ngües «cooficials, regionals, indígenes i minoritàri es», una obligació que, en molts casos, no s’ha resp ectat. La informació ha d’arribar a to tes les comunitats de forma entenedora i a daptada a la seua cultura. Aquest procés requereix un gran coneixement del terreny i treball en equ ip. «Cal saber què és rellevant», va remarcar Man dana Seyfeddinipur, una de les directores del pr ojecte, de l’Escola d’Estudis Orientals i Africans de la Universitat de Londres. Seyfeddinipur va posa r com a exemple que el missatge «Queda’t a casa » no té cap sentit en moltes comunitats de l’Ama zònia, on en una llar conviuen moltes persones, sovint atapeïdes, que estan més protegides del vir us a l’exterior. «El missatge ha de ser en una l lengua acceptada, en el registre adequat i traslladat per un missatger acceptat per la comunitat i pel canal adequat». La responsable de l ’ONG va advertir que els missatges «en la llengua majoritària, la del colonitzador, la de l’opressor, n o són neutrals ni universals. Només cal veure les infografies sobre la distància social: en la majoria dels casos tot són homes i blancs i, a més, el concep te, en algunes comunitats, no té sentit». Els projectes de Traductors Sen se Fronteres i de Virallanguages són només dos dels molts que hi ha arreu del món entestats a no deixar cap comunitat lingüística al marge de la in formació sobre el coronavirus. Traductor voluntari arreplegant da des de veu per al projecte Gamayun. 1 2 3 5 6 © Instagram Translators without Borders (Adaptació) Pots llegir la notícia original ací. 8 Sabers bàsics • Lectura i comprensió de textos escrits. • Anàlisi de l’estructura d’una notícia. • Comprensió de l’ús de les cometes en un text. • Resum d’un text. • Reflexió i argumentació a partir de la comprensió d’un text. • Ús del diccionari com a eina fonamental en el domini d’una llengua. • Intervenció oral amb adequació. Competències clau • Comunicació lingüística. • Plurilingüe. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Ciutadana. • Consciència i expressió culturals. Solucions de la pàgina 6 Lectura i audició de la notícia. Solucions de la pàgina 7 2. a) Diari de la Llengua. b) L’equip de redacció. c) Pel tipus i la grandària de lletra, i per la disposició del text. d) Informar sobre fets d’actualitat. e) Al públic general. f) Societat. 3. 1 → titular → Oració situada en l’encapçalament de manera destacada per a cridar l’atenció del públic. Aporta la informació més important de la notícia. / 2 → subtítol → Oració que dona informació complementària i va després del títol. / 3 → autoria/redacció → Nom de qui redacta la notícia (periodista, agència, equip) i lloc. / 4 → peu de foto → Comentari breu sobre la fotografia. Autoria de la foto. / 5 → entrada → Primer paràgraf d’una informació, generalment la síntesi de la notícia. / 6 → cos de la notícia → Part més àmplia que desenvolupa la informació sobre un fet. El text sol presentar-se dividit en paràgrafs, distribuïts en columnes. 4. A Mandana Seyfeddinipur, una de les directores del projecte, de l’Escola d’Estudis Orientals i Africans de la Universitat de Londres. Hi aporten veracitat en reproduir literalment el testimoni directe d’una persona implicada en els fets que s’expliquen en la notícia. 5. Resposta oberta. Un gran nombre d’ONG s’han mobilitzat per a aconseguir que la informació rellevant relativa al coronavirus arribe a totes les comunitats en les quals no hi ha informació sobre el virus i en algunes que només es comuniquen oralment. 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=