Avancem 1

01 01 Parlem? CONSTRUÏM Els sintagmes Les oracions es construeixen combinant sintagmes. Un sintagma és un conjunt de paraules (o una sola paraula) que funciona com una unitat sintàctica dins de l’oració. L’oració Els meus pares / han anat / al cine té tres sintagmes. Segons la categoria gramatical que fa de nucli, els sintagmes poden ser: Sintagma nominal (SN) els ulls verds El nucli és un nom. Sintagma verbal (SV) va vindre El nucli és un verb. Sintagma adjectival (SAdj) ben simpàtica El nucli és un adjectiu. Sintagma adverbial (SAdv) molt prompte El nucli és un adverbi. Sintagma preposicional (SP) de tapes blaves La preposició no és el nucli, però determina la funció del sintagma. 40. Localitza la paraula més important d’aquests sintagmes i indica en cada cas quina classe de sintagma és. a) la roba estesa b) des de València c) vaig caure d) despús-demà e) abans f) unes taronges podrides g) molt malament h) amb paciència i) gens interessant 41. Ordeneu els sintagmes per a formar oracions seguint les indicacions. a) de l’Agència Kronos. Has rebut un missatge V + SN + SP → .... b) amb Lídia Camines fins a una sala. V + SP + SP → .... c) tranquil·lament. conversen Davant dels teus ulls, tres persones SP + SN + V + SAdv → .... d) els teus pensaments. Clàudia interromp SN + V + SN → .... e) una agència científica secreta. Kronos és SN + V + SN → .... f) no és El nostre mètode de viatge en el temps perfecte. SN + SAdv + V + SAdj → .... g) per una errada del sistema. amb nosaltres Alguns dels nostres exploradors no han tornat mai SN + SAdv + V + SAdv + SP + SP → .... 42. Indica les afirmacions que siguen verdaderes i justifica-les, quan calga, amb exemples. a) Les oracions anteriors tenien sentit abans d’ordenar-les. b) Podem canviar l’ordre d’alguns sintagmes. c) Podem canviar l’ordre de les paraules dins d’un mateix sintagma. d) Els sintagmes marcats en verd són subjectes. 43. Un sintagma pot incloure’n d’altres. Identifica els sintagmes inclosos en aquests i indica’n la classe. a) una agència científica secreta b) per una errada del sistema 16 Sabers bàsics • Detecció, anàlisi i reconeixement dels diferents tipus de sintagmes. • Identificació i ordenació de sintagmes amb diferents classes d’estructures. • Discriminació i classificació dels diferents tipus d’oracions segons la intenció de qui parla. Competències clau • Comunicació lingüística. • STEM. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Consciència i expressió culturals. Solucions de les pàgines 16 i 17 40. a) roba: SN. b) València: SP. c) vaig caure: SV. d) despús-demà: SAdv. e) abans: SAdv. f) taronges: SN. g) malament: SAdv. h) paciència: SP. i) interessant: SAdj. 41. L’activitat es pot plantejar, primer, individualment i, després, comparar les respostes en parella. També se’ls pot indicar que resolguen els dos o tres primers apartats de manera individual i la resta en parella. a) Has rebut un missatge de l’Agència Kronos. b) Camines amb Lídia fins a una sala. c) Davant dels teus ulls, tres persones conversen tranquil·lament. d) Clàudia interromp els teus pensaments. e) Kronos és una agència científica secreta. f) El nostre mètode de viatge en el temps no és perfecte. g) Alguns dels nostres exploradors no han tornat mai amb nosaltres per una errada del sistema. 42. b) Podem canviar l’ordre d’alguns sintagmes. Per exemple: Tres persones conversen tranquil·lament davant dels teus ulls. / d) Els sintagmes marcats en verd són subjectes. 43. a) una agència científica secreta: SN, una agència: SN, científica: SAdj, secreta: SAdj. b) per una errada del sistema: SP, una errada: SN, per una errada: SP, del sistema: SP. 44. Enunciativa. Interrogativa. Exclamativa. Imperativa. Desiderativa. Dubitativa. 18

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=