Avancem 1

01 01 Parlem? CONSTRUÏM La paraula Una paraula és un conjunt de sons (o un únic so) que expressa un significat. Les paraules estan formades per lexemes i morfemes. • El lexema és la part que no varia i que aporta el significat. Per exemple: llibr-es, entrevist-em. • El morfema és la part variable i aporta informació gramatical, com ara el gènere (masculí, femení), el nombre (singular, plural), la persona (primera, segona, tercera), el temps (passat, present, futur), el mode (indicatiu, subjuntiu, imperatiu) o altres característiques (augmentatiu, diminutiu). Segons la forma, el significat i la funció, les paraules s’agrupen en categories gramaticals, que poden ser variables (si canvien de forma segons el gènere, el nombre, el temps o la persona) o invariables (si no canvien mai de forma). 33. Separa els lexemes dels morfemes en les paraules següents com en l’exemple. Fruites: fruit- (lexema) -es (morfema). altíssima llibrot dormia pensava llibret pensarà dormirem altíssimes fruita altíssims pensaries fruitera Les categories gramaticals 34. Completa amb dos exemples més de cada categoria. Categories variables Exemples Nom Designa un ésser viu, un objecte o una idea. novel·la, .... Adjectiu Indica qualitats o característiques del nom. fantàstica, .... Determinant Concreta o determina el nom. la, .... Pronom Substitueix el nom. ella, .... Verb Expressa accions, processos o estats. créixer, .... Categories invariables Exemples Adverbi Modifica un verb, un adjectiu o un altre adverbi. sempre, .... Conjunció Uneix paraules, sintagmes o oracions. i, .... Preposició Uneix paraules amb els seus complements. amb, .... Interjecció Expressa un estat d’ànim. ui, .... 35. Classifica les paraules del text en la categoria gramatical corresponent. La porta de fusta vella va cedir en empentar-la. No estava tancada amb clau, però va observar que no era una caseta per als animals. Uf! Li va ferir el nas aquella olor de tancat mesclada amb una aroma indefinida, àcida, potser suor. Noms → .... Adjectius → .... Determinants → .... Pronoms → .... Verbs → .... Adverbis → .... Conjuncions → .... Preposicions → .... Interjeccions → .... 14 Sabers bàsics • Detecció, anàlisi i reconeixement dels elements d’una paraula: lexema i morfemes. • Identificació de les diferents categories gramaticals. • Discriminació de les categories gramaticals en variables i invariables. • Detecció, anàlisi i reconeixement de frases i oracions. • Escriptura i ús de frases i oracions en diferents situacions comunicatives. Competències clau • Comunicació lingüística. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Ciutadana. • Consciència i expressió culturals. Solucions de les pàgines 14 i 15 33. alt- (lexema) -íssima (morfema), llibr- (lexema) -ot (morfema), dorm- (lexema) -ia (morfema), pens- (lexema) -ava (morfema), llibr- (lexema) -et (morfema), pens- (lexema) -arà (morfema), dorm- (lexema) -irem (morfema), alt- (lexema) -íssimes (morfema), fruit- (lexema) -a (morfema), alt- (lexema) -íssims (morfema), pens- (lexema) -aries (morfema), fruit- (lexema) -era (morfema). 34. Abans de començar l’activitat, seria convenient que recordàrem els tipus de determinants i de pronoms que hi ha perquè l’alumnat no associara als primers únicament els articles i als segons, només els pronoms personals. Resposta oberta. Suggeriment de resposta: Nom → escriptura, llibre. / Adjectiu → automàtiques, oberts. / Determinant → aquesta, el seu. / Pronom → nosaltres, ho. Verb → escriure, fer. / Adverbi → mai, quasi. / Conjunció → però, ni. / Preposició → en, a. Interjecció → ai, ei. 35. Noms: porta, fusta, clau, caseta, animals, nas, olor, aroma, suor. Adjectius: vella, tancada, tancat, mesclada, indefinida, àcida. Determinants: la, una, 16

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=